2013. március 30., szombat

JÉZUS A MI JÓTEVŐNKISTEN SZERETETÉNEK AJÁNDÉKA EGYSZÜLÖTT FIA
Gift of the love of the only begotten Son of

A Názáreti Jézus személyében találkozott Isten az emberrel.
Azzá lett ami nem volt; testté, vagyis ennek a  földi világnak a tagjává vált, amely segítségre szorul.
Jézusban, az örökkévaló Isten, és a mulandó, halandó ember egybe kapcsolódott.
EGYSZERRE VALÓSÁGOS ISTEN, ÉS VALÓSÁGOS EMBER.
Személyének egysége nem akadályozza meg a két természetét, amely megkülönböztetve marad. (Jn 1,14-18)

Jézus nem csak ember, mint mi, hanem Ő - maga az Isten.
Ez az Isten, aki alászáll közénk, és az emberekhez olyan közel jön, mintha Ő is egy volna közülünk.
Ez az Isten a mienk Jézus Krisztusban.

"Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette" (Zsid 1,1).
Angyal gif
Isten szól hozzánk
"Ezekben a végső időkben" Isten egészen egyedülálló módon szólal meg.
Jézus Krisztus születésével kezdetét veszi az "utolsó idő".
Ennek a korszaknak valóban Krisztus a középpontja, de az inkarnáció, a "testbe öltözés" Krisztus életteljes "beszédének", csak az első mondata.

A "kezdetben", már volt az Ige (Logosz). Az Ige Istennél volt.
Ha az Ige Isten Fia, akkor maga sem lehet más, mint Isten. (Jn 1,5-13)
A "származás" kifejezésére, a születés szót használja a Szentírás.
Az "egyszülött Fiúról" van szó (Monogenész). (Jn 3,16)

A mindenség születésekor már létezett Krisztus, az élő Isten Fia.
"Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és vég"
(Jel 22,13).
Szentháromság
A Szentháromságtan fő kérdésével, a keresztyénség azt is állítja, hogy Egyistenhitű.
Álláspontja megőrzi az Istenség egységét.
Nem 1+1+1=3. Hanem 1X1X1=1.
Az Atya egy a Fiúval, és a Szentlélekkel az Istenségben.
Az Egy Isten, három személyben mutatkozik be.
Ha az Atya Isten, és a Fiú Isten, akkor a Szentlélek is Isten.
Három személy van az Istenségben, amely mégis egyetlen lényeg.
Isten egyetlen, de egyetlensége nem egyszerű, hanem összetett.

Valami különös, az emberi értelmünket meghaladó csodás titokzatosság övezi Jézus Krisztust.
Aki az Isten Fia, és Mária fia egy személyben.
A Mindenható Isten, és az értünk szenvedő Megváltó, Isten Báránya.
Angyal gif
Miért lett Isten emberré?
Isten Fia, a Logosz öltött testet, nem az örök Atya.
A Jó Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy "adta", az Ő egyszülött Fiát.
A Fiú szeretete - aki mint Isten Fia maga is Isten - pedig abban, hogy tudatosan vállalta az áldozat szerepét, az emberiség megmentése érdekében.
Jézus Krisztus útjának földi szakasza, az inkarnációval kezdődik, a megalázkodással, és a fölmagasztalással folytatódik.
 Angyal gif
Nagypéntek
Az emberi természetünk midig hajlamosít jelentéktelenné tenni, a győztest, az eredményest.
Jézus Krisztus Megváltó kínszenvedésén is szeretnénk túltenni magunkat.
Márpedig, a megdicsőülés felé vezető keresztúttal Isten megmutatta Önmagát.
Jézus megfeszítése délelőtt kilenc órakor történt (Mk 15,25).

A sötétség fényes délben kezdődött, és délután három óráig tartott.
Jézus Krisztus önként vállalt szenvedése hat óra hosszat történik.
A keresztnél állók félreértették Krisztus kiáltását: az "Éli" helyett "Éliáh"-t, vagyis Illést hallanak.

Krisztus kiáltásából kitűnik, hogy a küzdelmet - vállán a világ összes bűnével - egyedül kell megvívnia.
Nemcsak az emberek hagyták el, hanem úgy tűnik, hogy átmenetileg Isten is magára hagyja, a szenvedő Jézust.
A látszat ellenére természetesen, Isten teljes közösséget vállal egyszülött Fiával.

Isten jeladása a sötétség, a földrengés...
A természet gyásza ítéletesen, és élesen szemben áll, az emberek hűtlen, hitetlen, embertelen, kárörvendő, cinikus, gúnyos magatartásával.
Sorelválasztó    
Jézus halála
"Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön.
Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott:
"Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: 
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"
Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: "Illést 
hívja."
Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, 
nádszálra tűzte, és inni adott neki.
A többiek pedig ezt mondták: "Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse."
Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.
A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.
Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent 
városba, és sokaknak megjelentek.

Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: "Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,45-54) 
               Sorelválasztó 
Példátlan Krisztus önként vállalt halála, szenvedése értünk!
A "templom függönye kettészakad", ami jelzi, hogy ezentúl főpapi közvetítés nélkül, az ember maga járulhat az Isten elé.
A "sírok megnyílása", pedig jelképezi, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és megnyitotta a halál birodalmának kapuit.
A végső feltámadás, az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelekor fog megtörténni...

Megszólal Isten csodálatos hangú harsonája, és az Úr Jézus fenséges hangja szólít bennünket.
Testünk most gyenge, sok csalódást okoz, de amikor feltámadunk telve lesz dicsőséggel.
Pál apostol így ír róla:
"...Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"
(1Kor 15,54-57)
Angyal gif
Miért jött az Úr Jézus?
"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse ami elveszett"
(Lk 19,10).
Az első kérdés, amit Isten feltett az embernek: - "Hol vagy?" (1Móz 3,8-13)

Hívlak! Várlak! Találkozni akarok veled!
Be lehet jönni! Vissza lehet jönni!
Isten kérdései mögött mindig ott van, ez az érthetetlen örök szeretet.

Visszajöhetsz, várlak, gyere!
Mint ahogyan kereste a tékozló fiút is, keres minket is. (Lk 15,11-32)
Hova kerültél? Hova süllyedtél?
Isten kérdéseivel egyfolytában hívogat bennünket.
Előhívogat abból az állapotból, amibe Nélküle kerültünk.
A kaput becsaptuk magunk mögött!
Az Úr Jézusban, a távoli Isten egészen közel jött hozzánk...
Az a Jézus Krisztus, akiben ez a megbántott, megsértett Isten utánunk jött nagy szeretettel.
Isten egyoldalúan biztosít minket mérhetetlen szeretetéről, és kegyelméről.
Az Úr Jézus utat taposott a mennyország kapujáig.
Kinyitotta a kaput, és azért jött utánunk, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Haza lehet jönni!  Haza lehet találni!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni"
(Zsid 13,8-9).

Az Úr Jézus üzenete így szól hozzánk a jelenlegi világunkban, és ezt hittel fogadjuk el:
"...Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Mt 28,18).

A hajnal első sugarai egy fényes, nyitott ajtót ragyogtatnak fel a világosodó égboltozatra.
Egy fényes nyitott ajtót ragyogtatnak fel számunkra a lemenő napsugarak is.

A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre 
találjon.

DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/03/kozeledjetek-az-istenhez.html

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/02/jojjetek-utanam-mondj-igent.htmlDerűs, örömteli, békés, szeretetteljes húsvéti készülődést...Ünnepet!

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, SZÉP, BÉKÉS, SZERETETTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Jó szívvel kívánok sok szépet, jót, és reményteljes várakozást - minden kedves Látogatómnak, és Olvasónak!


Visegrád, 2013. március 30.

                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:

                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius
 
Angyal gif
MEGHALTÁL ÉRTEM ( Ének szöveg)
Jézus hálát adok nagy kegyelmedért
A Te hűséged a földtől a mennyig ér.
Szent Szellem újítsd meg az életem
Töltsd be friss kenettel a szívem.

Meghaltál értem, köszönöm Neked
Oda adtad értem az életed.
Uram, Tiéd vagyok, szolgálok Néked
Dalommal áldozom Neked
Dalommal áldozom Neked.

YOU DIED FOR ME (the text)
I give thanks to Jesus' great mercy
Your faithfulness reaches from earth to the heavenly.
Holy Spirit, renew my life
Download a fresh anointing of the heart.

You died for me, thank you
You gave your life for me there.
Lord, I am yours, I serve Thee
You will sacrifice my song
You will sacrifice my song.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése