2012. augusztus 17., péntek

A SZERETET ABC ...
Kedves Látogató!
Nagyon köszönöm megtisztelő jelenlétét az oldal olvasása által! Újból bekopogok a Kedves Olvasók ajtaján!
Bízom benne, hogy az Úr Jézus, a Szent Lelke által ezúton is megérinti Önöket! Ehhez kérjük a Jó Isten áldását! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szeretet mértéke, a mértéktelenség

A Megváltó eljött, hogy Isteni tüzet hozzon számunkra. Az Úr Jézus minden vágya az, hogy ez a tűz mindenkire átterjedjen, és lángra lobbanjon.
Mégis az emberek halálos fagyban élnek. Szeretik az aranyat, anyagiakat, sikert, pozíciót, hatalmat, hírnevet! Szeretnek szórakozni, amely azután leköti őket.
Csak Isten számára nem jut idő, nem jut hely, egy kis szeretet sem.

A föld esztelen szerelmesei valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben.
Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.
Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet! És, mi Úr Jézus Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

Nem kellene inkább az Isten szeretetét, jóságát ízlelgetni?

Meddig helyezzük még első helyre magunkban azokat a dolgokat, teremtményeket, amelyek megmérgezik az életünket?
De milyen vakok vagyunk! Ma a szomorúság, a kiábrándulás az emberiség egyetemes nyelve. Tudnunk kell, hogy csak Istentől várhatunk segítséget.

"Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak" (Jób 5,6-7).

Mindaddig, amíg egyéni álláspontunkból tekintünk mindenre, addig az igazságot sohasem fogjuk felismerni

A szeretet ABC ...

A . Alkalmazkodás
Á . Álmok
B . Becsület
C . Céltudatosság
Cs . Csend
D . Derű
E . Egységtudat
É . Élővilág tisztelete
F . Felelősség
G . Gondtalanság
G . Gyöngédség
H . Hála
I . Intuíció
Í . Ígéret földje
J . Jóság
K . Kitartás
L . Lelki egyensúly
M . Megbocsátás
N . Nevelés
Ny . Nyugalom
O . Oltalom
Ó . Óhaj
Ö . Öröm
Ő . Őszinteség
P . Pillanat szépsége
R . Ragyogás
S . Segítségnyújtás
Sz . Szenvedély
T . Tiszta szándék
U . Udvariasság
Ú . Új helyzetek
Ü . Üdvösség
Ú . Úr
V . Vidámság
Z . Zene
Zs . Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...! Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak rád, és környezetedre...! Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

A szeretet az akaratnak a tette

Gondoljuk át, hogy a szeretet ma nagyon gyakran csak érzésnek vagy érzelemnek tűnik. Természetes, hogy érzelem is rejlik a szeretetben. De a szeretet sokkal több, és összetettebb, mint egy érzelem.
A szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Az igazi szeretet cselekszik valamit.

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem, cselekedettel és igazsággal" (1Jn 3,18).

Éppen ezért nekünk először is az akaratunkat kell átengednünk az Úr Jézusnak, mielőtt a "szeretet gyümölcse" teremne bennünk." Az irgalmas samaritánus" szeretetével kell, hogy szeressünk (Lk 10,25-37).


Lelki szegénységünk bevallása
Sok ember nem becsüli sem a saját, sem mások életét. Sajnos divatos lett az "Akármit csak ártson!", - nagyon balga viccelődés.
Végtelenségig kihasználva minden lehetőséget, tekintet nélkül a következményekre.

"Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jel 3,17).

Vakok vagyunk saját lelki szükségünk meglátására. Ábrándozunk, epekedve vágyakozunk. Hívságos dolgokban reménykedünk.
Ha ezek teljesülése elmarad, kétségbe esünk, és kijelentjük; - "Nem érdemes élni!" Sajnos népbetegséggé vált a depresszió, az életuntság, a letargia, a lelki válság, a szenvedélybetegség.

Ebbe az ördögi hínárba hívő ember nem gabalyodhat

Hinnie kell abban, hogy Istennek célja van vele. Van az életének értelme. Az Úr Jézus szeretetével meg akar érinteni minket.
Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, mint Urunknak, a Szentlélek csodatévő ereje életünkben túláradó lesz.

"Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére" (Zsid 1-2).

A szeretet Istene rajtunk keresztül akar lehajolni minden emberhez

A változás korát éljük. Ezt még tovább súlyosbítja, hogy senki sem tudja, hogy mit hoz a holnap. A felebaráti szeretet, a gyengédség, és a jó feltételezése a másikról "hiánycikk". Ezek kezdenek kiveszni az emberi érzés, - és a kapcsolati világ kínálatából.

Bizonyára ismerős, hogy időnként milyen könnyen kitudjuk mondani, hogy mi szeretjük az embereket. És ezt tesszük teljesen őszinte, és becsületes kifejezéssel.
Pedig oly gyakran nem látjuk meg a magányos embert a tömegben! Mintha nem látnánk a beteget, a szegényt vagy az elhagyottat körülöttünk!
Nem akarunk tudomást venni róla, akinek egyetlen reménye az a szeretet lehet, amit mi adhatnánk neki Jézus Krisztus által.
Az igazi szeretet felkelti bennünk a vágyat, hogy ne magunkra, hanem a mások javára gondoljunk.

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt" (Róm 13,8).

Csepp a tengerben

"Mi "Úgy érezzük, amit teszünk, csak csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger" ( Teréz anya ).

A nagy kapu, amely felé a tömeg sodródik és mindig nyitva van, a pusztuláshoz vezet.
Minden sima, széles úttól félni kell. Ha a világiak szeretnek, ha az út nagyon kellemes: jaj nekünk! Őrizkedjünk tehát nagyon attól, hogy kövessük azt a hatalmas tömeget, amelyik a széles és kényelmes úton megy.
Keressük azt az ösvényt, amelyen kevesen kapaszkodunk felfelé. Kapaszkodjunk fel a sziklákon, hogy elérjük a biztos hegytetőt.

Istent értelmünkkel kereshetjük, megtalálni azonban csak a szívünkkel tudjuk

2012. évében is igen nagy szükség van Isten Erejére.
Reméljük, hogy a megtért emberek szívében a Szentlélek elvégzi a tisztítást.
Ez az Erő, ami képes meghajlítani térdünket Isten előtt, és szájunkat bocsánatkérésre nyitni embertársunk előtt.
Ez az Erő, ami ellen képtelen bármit szólni a világ.

E világ urai jönnek és mennek ...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5).

Visegrád, 2012. augusztus 17.
                                                                           Szeretettel és üdvözlettel: Ilona

ANGYALOKKedves Látogató!


Köszönettel tartozom azon Olvasóimnak, akik építő javaslatot tesznek, és ösztönöznek érdeklődő kérdéseikkel! Bizonyos szempontból nem könnyű, az "Angyalokkal" kapcsolatos témáról írnom. Ez olyan kérdés, amelyben őszinte különbözőségek vannak a keresztyének között. Megpróbálok, és igyekszem nem dogmatikus lenni. Egyedül az érdekelt, hogy meglássam, mit is mond a Szentírás az Angyalokról.

Angyalok a spirituális létezés példái

* A héber mal' ákh alapjelentése - ahogy a görög angelosé is - "követ" /küldött/ "hírnök". Nincs külön szó az emberi hírnökre és Isten természetfeletti megbízottjára!

* Az Úr követei is legtöbbször emberalakban jelennek meg. Így láthatóak, - 1Móz 19; Bir 13,3; Lk 24,4; Zsid 13,2; etc.
Szárnyakkal csak egy - két kései leírás ruházza föl őket, - Dn 9,21; Jel 14,6.

Bár az Úr követe Isten teremtménye, de teljhatalmú képviselőjeként Istent reprezentálja (1Móz 18,22; 2Móz 3,2).

* A vele találkozó magával Istennel érzi magát szemközt (Bir 6,22; Bir 13,22).
- Nem alsóbbrendű istenek, hanem teremtmények, ezek között azonban kivételes helyen állnak.
" Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!" (Zsolt 103,20)

* Kései prófétai látomásokban megjelenik az angelus interpres, a "kijelentéseket" magyarázó angyal.
- Láthatjuk Zakariás mellett (Zak 1,9), Dániel mellett (10,11), a Jelenések könyvében (17).

* Dániel könyvének sajátosságai az angelológia terén:
- Egyes angyalok a különböző országok patrónusai (Dn10,13.20-21); nevük itt fejedelem, ami valamilyen rangfokozatot jelent az angyali világban.
- Az arkangyal elnevezés későbbi időkben történik.

Angyalok személynevei

* Mikháél / Mihály Izráel patrónusa, - találkozhatunk vele Dániel könyvében (Dn 10,13: Dn 10,21).
* Gávriél / Gábriel angelus interpres, a "kijelentéseket" magyarázó angyal (Dn 8,16; Dn 9,21).
* Az intertestamentális kori írásokban, illetve a judaizmusban ez folytatódik (Cf. Rafaél, Uriél).

Gábriel arkangyal - nevének jelentése: "Isten az én erősségem""Amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és kerestem az értelmét, egyszer csak elém állt valaki, aki egy férfihoz hasonlított. És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt! Ő odajött, ahol álltam, én pedig megrémültem jöttére, és arcra borultam. Akkor ezt mondta nekem: Értsd meg, emberfia, hogy a végső időkről szól ez a látomás. Amikor hozzám beszélt, ájultan estem a földre; de ő megérintett, és talpra állított. Majd ezt mondta: Én tudtodra adom, hogy mi történik, amikor véget ér a harag. Mert meg van szabva a vége" (Dn 8,15-19).

A szellemi lények valósága

Amikor az angyalok, mint Isten küldöttei belépnek fizikai világunkba, bizonyos típusú fizikai megjelenést kapnak. Mégis, mindig üzenetük vagy cselekedeteik nyernek hangsúlyt. És nagyon ritkán a megjelenésük. Az angyalok a spirituális lények példái.

Isten többféle módot választ arra, hogy belépjen a történelembe, belépjen az életünkbe. Lényegében véve egyszer vagy másszor Isten minden teremtménye által kijelentette magát. Fölhasználta az angyalokat is.

Jézus neve, ami azt jelenti: Velünk az Isten -" Immánuel"

"...íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten" (Mt 1,20-23).

Az inkarnáció azt jelenti, hogy testté válni

Teológiailag ezt annak leírására használjuk, hogy Isten tette meg a kezdeményező, lépést Fiának személyében, és belépett emberi történelmünk kereteibe.
A legelső keresztyének bölcsen úgy tekintették ezt, mint Ézsaiás ígéretének valóra válását (Ézs 7).

A születést Gábriel angyal hirdette meg

Gábriel angyal vitte Jézus születésének ígéretét, Máriának, hogy Jézus emberi anyjává válik. A bejelentés alapja Lukács evangéliumának első része.
"Elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe" (Lk 1,26).
A meghirdetés jelenetében mindig három szereplő van. Ott van Mária, Gábriel angyal és a Szent Lélek. Akit a keresztyén művészetben gyakran galamb jelképez. A galamb szimbólumát alkalmazza a keresztyén festészet a Szent Lélek bemutatására elsősorban azért, mert ezt a leírást kapjuk az Úr Jézus bemerítésekor a Lélekről (Mt 3,13-17).

Isten hangja hallatszott az égből

A Szent Lélek galambként szállt alá Jézus bemerítkezésekor, és Isten hangja hallatszott az égből. Az égből jövő hang két Ószövetségi fejezetet olvasztott egybe. "Az én fiam vagy!" (Zsolt 2,7) abból való, amelyben a királynak nagy tisztességet adnak. "Akiben gyönyörködöm" (Ézs 42,1) egy prófétai költemény része, amelyben a szolga másokért szenved.

Az égi hang eggyé tette ezt a két ellentétes gondolatot. "És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Mt 3,17).
Ezekben az Úr Jézus elismerte, hogy Ő lesz a felmagasztalt Fiú a szolgálat, és a szenvedés által. Jézus Krisztust a feladatának értelmezése, és a feladatra való odaszenteltsége, amely a bemerítkezésnél kezdődött, valójában a kereszthez vezette Őt.

Amikor az Úr Jézus visszatért Istenhez, elküldte a Szent Lelket

A Szent Lélek tesz képessé minket arra, hogy Jézus jelenlétének mindenütt tudatában legyünk. A Szent Lélek a legteljesebb példája Isten különleges és általános jelenlétének.

Az angyalok Isten segítőtársai

Nem tudjuk, hogy Isten mikor teremtette az angyalokat. A Jób könyvében való utalás azt mondja, hogy a hajnalcsillagok együtt énekeltek a teremtéskor. Jób könyve úgy utal az angyalokra, mint Isten fiaira. Ez a meghatározás megerősíti azt az elgondolást, hogy minden, akár a teremtett világban, akár az örökkévaló dimenzióban, Istentől függ létezésére nézve. Az angyalok, mint ahogy nevükből arra következtethetünk, Isten küldöttei az Ószövetség szerint.

Az Úr Jézus életében és szolgálatában angyalok hirdették meg születését, erősítették Őt kísértésekor. Készek voltak segíteni Krisztusnak halálakor és meghirdették feltámadását.

Az angyalok jelenléte biztosít minket Isten örökkévaló dimenziója teljességéről és gazdagságáról. A menny nem magányos, elhagyatott hely. Isten teremtett világa teljesebb annál, mint amit az ember szeme láthat.

A keresztyén közösség olyan szavakkal írta meg zenéinek némelyikét, amelyeket az angyalok mondanak a Szentírásban. Az angyalok Isten segítőtársai a vonalak meghúzásában. Jó ezt énekelni:

Minden lény dicsérje Őt itt lent,
Égiek, dicsérjétek Istent;
Az Atyát, Fiút és Szent Lelket.


Visegrád, 2012. augusztus 17.
                                                                          Üdvözlettel és szeretettel:
                                                                          Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius