2013. március 30., szombat

JÉZUS A MI JÓTEVŐNKISTEN SZERETETÉNEK AJÁNDÉKA EGYSZÜLÖTT FIA
Gift of the love of the only begotten Son of

A Názáreti Jézus személyében találkozott Isten az emberrel.
Azzá lett ami nem volt; testté, vagyis ennek a  földi világnak a tagjává vált, amely segítségre szorul.
Jézusban, az örökkévaló Isten, és a mulandó, halandó ember egybe kapcsolódott.
EGYSZERRE VALÓSÁGOS ISTEN, ÉS VALÓSÁGOS EMBER.
Személyének egysége nem akadályozza meg a két természetét, amely megkülönböztetve marad. (Jn 1,14-18)

Jézus nem csak ember, mint mi, hanem Ő - maga az Isten.
Ez az Isten, aki alászáll közénk, és az emberekhez olyan közel jön, mintha Ő is egy volna közülünk.
Ez az Isten a mienk Jézus Krisztusban.

"Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette" (Zsid 1,1).
Angyal gif
Isten szól hozzánk
"Ezekben a végső időkben" Isten egészen egyedülálló módon szólal meg.
Jézus Krisztus születésével kezdetét veszi az "utolsó idő".
Ennek a korszaknak valóban Krisztus a középpontja, de az inkarnáció, a "testbe öltözés" Krisztus életteljes "beszédének", csak az első mondata.

A "kezdetben", már volt az Ige (Logosz). Az Ige Istennél volt.
Ha az Ige Isten Fia, akkor maga sem lehet más, mint Isten. (Jn 1,5-13)
A "származás" kifejezésére, a születés szót használja a Szentírás.
Az "egyszülött Fiúról" van szó (Monogenész). (Jn 3,16)

A mindenség születésekor már létezett Krisztus, az élő Isten Fia.
"Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és vég"
(Jel 22,13).
Szentháromság
A Szentháromságtan fő kérdésével, a keresztyénség azt is állítja, hogy Egyistenhitű.
Álláspontja megőrzi az Istenség egységét.
Nem 1+1+1=3. Hanem 1X1X1=1.
Az Atya egy a Fiúval, és a Szentlélekkel az Istenségben.
Az Egy Isten, három személyben mutatkozik be.
Ha az Atya Isten, és a Fiú Isten, akkor a Szentlélek is Isten.
Három személy van az Istenségben, amely mégis egyetlen lényeg.
Isten egyetlen, de egyetlensége nem egyszerű, hanem összetett.

Valami különös, az emberi értelmünket meghaladó csodás titokzatosság övezi Jézus Krisztust.
Aki az Isten Fia, és Mária fia egy személyben.
A Mindenható Isten, és az értünk szenvedő Megváltó, Isten Báránya.
Angyal gif
Miért lett Isten emberré?
Isten Fia, a Logosz öltött testet, nem az örök Atya.
A Jó Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy "adta", az Ő egyszülött Fiát.
A Fiú szeretete - aki mint Isten Fia maga is Isten - pedig abban, hogy tudatosan vállalta az áldozat szerepét, az emberiség megmentése érdekében.
Jézus Krisztus útjának földi szakasza, az inkarnációval kezdődik, a megalázkodással, és a fölmagasztalással folytatódik.
 Angyal gif
Nagypéntek
Az emberi természetünk midig hajlamosít jelentéktelenné tenni, a győztest, az eredményest.
Jézus Krisztus Megváltó kínszenvedésén is szeretnénk túltenni magunkat.
Márpedig, a megdicsőülés felé vezető keresztúttal Isten megmutatta Önmagát.
Jézus megfeszítése délelőtt kilenc órakor történt (Mk 15,25).

A sötétség fényes délben kezdődött, és délután három óráig tartott.
Jézus Krisztus önként vállalt szenvedése hat óra hosszat történik.
A keresztnél állók félreértették Krisztus kiáltását: az "Éli" helyett "Éliáh"-t, vagyis Illést hallanak.

Krisztus kiáltásából kitűnik, hogy a küzdelmet - vállán a világ összes bűnével - egyedül kell megvívnia.
Nemcsak az emberek hagyták el, hanem úgy tűnik, hogy átmenetileg Isten is magára hagyja, a szenvedő Jézust.
A látszat ellenére természetesen, Isten teljes közösséget vállal egyszülött Fiával.

Isten jeladása a sötétség, a földrengés...
A természet gyásza ítéletesen, és élesen szemben áll, az emberek hűtlen, hitetlen, embertelen, kárörvendő, cinikus, gúnyos magatartásával.
Sorelválasztó    
Jézus halála
"Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön.
Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott:
"Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: 
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"
Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: "Illést 
hívja."
Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, 
nádszálra tűzte, és inni adott neki.
A többiek pedig ezt mondták: "Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse."
Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.
A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.
Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent 
városba, és sokaknak megjelentek.

Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: "Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,45-54) 
               Sorelválasztó 
Példátlan Krisztus önként vállalt halála, szenvedése értünk!
A "templom függönye kettészakad", ami jelzi, hogy ezentúl főpapi közvetítés nélkül, az ember maga járulhat az Isten elé.
A "sírok megnyílása", pedig jelképezi, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és megnyitotta a halál birodalmának kapuit.
A végső feltámadás, az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelekor fog megtörténni...

Megszólal Isten csodálatos hangú harsonája, és az Úr Jézus fenséges hangja szólít bennünket.
Testünk most gyenge, sok csalódást okoz, de amikor feltámadunk telve lesz dicsőséggel.
Pál apostol így ír róla:
"...Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"
(1Kor 15,54-57)
Angyal gif
Miért jött az Úr Jézus?
"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse ami elveszett"
(Lk 19,10).
Az első kérdés, amit Isten feltett az embernek: - "Hol vagy?" (1Móz 3,8-13)

Hívlak! Várlak! Találkozni akarok veled!
Be lehet jönni! Vissza lehet jönni!
Isten kérdései mögött mindig ott van, ez az érthetetlen örök szeretet.

Visszajöhetsz, várlak, gyere!
Mint ahogyan kereste a tékozló fiút is, keres minket is. (Lk 15,11-32)
Hova kerültél? Hova süllyedtél?
Isten kérdéseivel egyfolytában hívogat bennünket.
Előhívogat abból az állapotból, amibe Nélküle kerültünk.
A kaput becsaptuk magunk mögött!
Az Úr Jézusban, a távoli Isten egészen közel jött hozzánk...
Az a Jézus Krisztus, akiben ez a megbántott, megsértett Isten utánunk jött nagy szeretettel.
Isten egyoldalúan biztosít minket mérhetetlen szeretetéről, és kegyelméről.
Az Úr Jézus utat taposott a mennyország kapujáig.
Kinyitotta a kaput, és azért jött utánunk, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Haza lehet jönni!  Haza lehet találni!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni"
(Zsid 13,8-9).

Az Úr Jézus üzenete így szól hozzánk a jelenlegi világunkban, és ezt hittel fogadjuk el:
"...Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Mt 28,18).

A hajnal első sugarai egy fényes, nyitott ajtót ragyogtatnak fel a világosodó égboltozatra.
Egy fényes nyitott ajtót ragyogtatnak fel számunkra a lemenő napsugarak is.

A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre 
találjon.

DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/03/kozeledjetek-az-istenhez.html

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/02/jojjetek-utanam-mondj-igent.htmlDerűs, örömteli, békés, szeretetteljes húsvéti készülődést...Ünnepet!

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, SZÉP, BÉKÉS, SZERETETTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Jó szívvel kívánok sok szépet, jót, és reményteljes várakozást - minden kedves Látogatómnak, és Olvasónak!


Visegrád, 2013. március 30.

                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:

                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius
 
Angyal gif
MEGHALTÁL ÉRTEM ( Ének szöveg)
Jézus hálát adok nagy kegyelmedért
A Te hűséged a földtől a mennyig ér.
Szent Szellem újítsd meg az életem
Töltsd be friss kenettel a szívem.

Meghaltál értem, köszönöm Neked
Oda adtad értem az életed.
Uram, Tiéd vagyok, szolgálok Néked
Dalommal áldozom Neked
Dalommal áldozom Neked.

YOU DIED FOR ME (the text)
I give thanks to Jesus' great mercy
Your faithfulness reaches from earth to the heavenly.
Holy Spirit, renew my life
Download a fresh anointing of the heart.

You died for me, thank you
You gave your life for me there.
Lord, I am yours, I serve Thee
You will sacrifice my song
You will sacrifice my song.

2013. március 17., vasárnap

KÖZELEDJETEK AZ ISTENHEZIstenhez közeledni

„Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok” (Jak 4,8).


Nem látod az ösvényt, és sötét erdőbe kerültél? Mi bánt? Utat tévesztettél? Alaposan becsaptak? Állj meg csöndben, ne futkoss, ne kapkodj össze-vissza. A lelkünk ellenségei ellen harcolnak a csillagok is, míg a pályájukat befutják.

sorelválaszto
Újra őszintén, egyenesen, szívből szólni

Sokszor éveken át „Beszélgetünk”-„Elbeszélgetünk” különböző-körökben: anélkül, hogy a valódi problémáinkról őszintén megnyilatkoznánk egymás előtt.
       Millió közlés-hatás ér minket az u.n. tömegkommunikációs eszközök áradata révén. Annyi információt kapunk, hogy végül már menekülünk előlük.
       Pontosabban csak azokat az információkat fogadjuk be, amikről úgy véljük, hogy segítenek személyes szükségleteink és céljaink elérésében.
       Mindannyiunkban kialakult egy belső kapcsolórendszer, amelyik automatikusan kikapcsol, ha olyan közlések érkeznek, amelyek taszítanak minket.
       Nos, az átlagos egyházi, sőt ébredési-missziói közlésstílus korunkban annyira elidegenedett a mai embertől, hogy legtöbb ember „Kikapcsol”, ha azt a szókincset, azt a „Hangsúlyt”, azt a „Stílust” észleli, amit ma vallásos beszédnek neveznek.
       Ez a legtöbb ember számára érthetetlen „Kánaáni” nyelv teljesen csődbe jutott.
       Egy megoldás van : Újra őszintén, egyenesen, szívből szólni arról, ami valódi gondunk és valódi örömünk. Az őszinte szó olyan ritka, hogy ha valahol felcsendül, akkor minden ember füle–szíve azonnal „Vételre Kapcsol.”
Sorelválasztó
Szavaink legyenek egyszerűek, elevenek és őszinték

Alapvető hiba a mai embernél, hogy túlságosan komplikáltan beszélnek. Az egyszerű, őszinte, tömör beszéd helyett, körülményes, terjengős, és nyakatekert mondatokban.

John Stott a megfelelő, és a „majdnem megfelelő szavak” közti különbséget így jellemzi ironikusan. „A két szó között annyi csak a különbség, mint a szentjánosbogár és Szent János között. Szavaink legyenek egyszerűek, elevenek és őszinték. Az ostoba állmondatok állgondolatokat közvetítenek, állfélelmet vetnek fel, és állreménységeket ajánlanak. A szavak olyan szépek, mint a szerelem és ugyanolyan könnyű hűtlenül elárulni őket.”
(John R. W. Stott: Hiszek az Igehirdetésben. Harmat Kiadó. 1992. 216 old.)
Sorelválaszto
Őszinte hangok a misszióban

Ezek az őszinte hangok elmossák a misszióban a társadalmi, anyagi, szociális, kulturális, és egyéb különbségeket. Amelyek a valós életben nagyon is megvannak. És, közel hozzák egymáshoz ezeket a problémáikban közös embereket.
       Miért? Miért? Miért?
       Mert nemzedékünk alapvető problémája lett a magányosság. Gépek, csodás eszközök, televíziók, számítógépek veszik körül az iszonyatos magányosságba különült milliókat.
       Csodás gépek vannak, de nincs egy őszinte ember - akivel igazi gondolatcserét lehetne folytatni.
       Ebben a pestises légkörben növekszik a depresszió, a szenvedélybetegség, az öngyilkosság. A teljes élet, és létértelmetlenség tudat.
       Az igazi, személyes kapcsolat utáni vágy: ez a fejlett „civilizált”, „fejlett” ipari társadalmak alapszükséglete.
       Sajnálatos, hogy kifejlődött egy hamis felhangú keresztyén bizonyságtétel típus is.
       Mindenki ismeri az olyan beszámolókat, amikor a bizonyságtevő elmondja, hogy régen milyen bűnei voltak. De most - amikor beszél - már a megtért, kegyelmet nyert győztes ember szól belőle. Ez a séma feltétlenül kisebbrendűség érzést kelt a hallgatóban.
Alapvető baja abban van, hogy felette áll annak, akit megszólít, ahelyett, hogy mellé állna.
Sorelválasztó
Pál apostol nem szégyellt aktuális gyengeségeiről is szólni

Az Úr „ …ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem”(2Kor 12,9).
       Mi pedig gondosan eltakargatjuk nyitott sebeinket, mintha nálunk már minden rendben lenne.
       Igazi kommunikációhoz csak akkor jutunk, ha lemondunk a „szégyen takargatásáról”. Ekkor észreveszik embertársaink bennünk a hozzájuk hasonlító testvért.
       Ha az Úr Jézus nem mondta volna el a tanítványainak sokféle megkísértését, akkor nem tudnánk erről semmit.
       Jézus Krisztus nem titkolódzott, csak mi akarunk tökéletesnek tűnni társaink jelenlétében? Természetesen nem a különféle intim bűnök részletes, nyilvános kiteregetésére akarok buzdítani. Némely dolgok a gyóntatószékbe, vagy a lelki gondozóra tartoznak! Hanem csupán arra kérni embertársainkat, hogy kezdjünk új életstílust!
       Nevezzük ezt a „sebezhetőség életstílusának”. Nagyszerű dolog!
       Mondjuk meg azoknak, akik tanácsért jönnek hozzánk, hogy mi is hasonló problémákkal küzdünk!
       És, „együtt” kérjük az Úr Jézus erejét, és kegyelmét. Ha így teszünk, másokat megnyerhetünk. Ám elveszíthetjük „jó hírünket”, hogy: „Mi vagyunk azok, akiknek semmi problémájuk nincs!”
       Lelkesedés, öröm és hála kell kísérje azoknak útját, akik az Istentől nekik adott vágányokon gördülnek előre! (Kol 3,15-23).

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/02/jojjetek-utanam-mondj-igent.html 

Ezt olvassa el mindenki - tanulságos "történet"

Istennel beszélget egy emberrel.
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol?
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket, és megengedi az embernek, hogy betekintsen.
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt, és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.
Az embernek elkezdett csorogni a nyála.
Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak, és halálsápadtak voltak.
Az összes éhezett.
Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez.
Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.
De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta:
- Amit most láttál, az a Pokol volt.

Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.
Isten kitárta azt, és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az előző szobában.
Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála.
Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.
De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással.
A szent ember ekkor azt mondja Istennek:
- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - ez igazából csak "képesség" kérdése, ők megtanulták egymást etetni,

míg a falánk, és önző emberek csak magukra gondolnak.

"Amikor csak magunkra gondolunk... a Pokol itt van a Földön."
Felmérés szerint az emberek 93%-a nem küldi tovább ezt a levelet.
Csak 7 % az, aki úgy érzi, megosztaná a kanalát másokkal is. (ism.i)
gyerekeksorelválasztó
Kedves Látogatóim!

A földön minden gonoszságnak csak egyetlen oka van: "Ez az enyém!" 
Az Újszövetség "gőgnek" nevezi ezt a magatartást.
Amelyben az ember saját személyét, és erejét magasra emeli.
Megveti a felebarátját, és csak a földi dolgokban bízik.
Megveti az Isteni törvényt (Jak 4,16 ; 1Tim 3,6).

Isten szándéka megvalósul... 

Teremtőnk nagyon sokáig engedte, hogy az emberi uralom hiányosságai mára már mindenki számára nyilvánvalókká legyenek.
Teljesen rossz irányba mennek a dolgaink.
Isten ígéretei szerint, most már meg fogja tenni, hogy hamarosan közbelép.
Az Úr Jézus megmondta, és megígérte, hogy Isten belép az emberi ügyekbe, az emberi történelembe.
Megálljt fog parancsolni a szomorúságnak, az éhezésnek, a szenvedésnek, a mások kizsákmányolásának, a betegségeknek, és a halálnak...


"Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona!"...

"Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek Urának házában"
(Zak 14.20-21). 

http://lelekmentomisszio.blogspot.com/2013/02/isten-szandeka-csillagfordulas.html
sorelválaszto
A közelgő húsvét ünnepére való tekintettel

Szüntelenül az Úrra nézzünk! Magasztaljuk a Szent nevét!

Az Úr Jézus szeretete felénk, óriási csoda.
Ennél jobban nem szerethet bennünket senki, hiszen Önmagát adta értünk.

"A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 13,1).

Kedves Barátaim, Kedvelőim, Olvasóim...!
Ezernyi emlék, amely nyomot hagyott bennem. Sok millió szó, melyet
felidézve könnyes lesz a szemem. Csillagnyi mosoly, melyet Ti szereztetek
nekem...köszönöm Barátaim, Társaim, hogy vagytok nekem.


Szeretettel hívunk, várunk Közösségünkbe.
Jöjjetek, és legyetek társaink, várjuk együtt az új tavaszt.

LÉLEKMENTŐ MISSZIÓ - HUNGARY - KÖZÖSSÉG
http://plus.google.com/communities/115210668902714022534
Saját profilom a Google oldalon:
http://plus.google.com/101897334546147625696
email: missziovisegrad@gmail.com


Facebook oldal:

tojás

A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.
 
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!Visegrád, 2013. március 17.

                                    Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                    Móritzné Nagy Ilona teológus- misszionáriusAngyal gif
 Megjegyzésem a fenti videóhoz:
TÁNCZOS KATALIN ÁLTAL ÍRT IMA


Tánczos Katalin, a hajléktalan költőnő megrázó imája: Az én Miatyánkom.
Jézus Krisztus "Mi Atyánk!" - Imájára építve, az igazi alkotója ennek a szép fohásznak!  

Dr. Papp Lajos szívsebész professzornak is elküldte a verset egy Iregszemcsei idős tanárnő.
A Professzor JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD című könyvében, a 119. oldalon található. Így vált közismertté.
Én is feltettem, a blog oldalon lévő írásomhoz, és meghallgathatjátok, ezt a szép videót.
Nagyon szép, igaz minden szava. Lélekbe markoló, szívszorító.
Többszöri meghallgatása után is könnybe lábadnak a szemeim...