2014. szeptember 1., hétfő

JÉZUS FÉNYSUGARA ÉS IGAZSÁGA
KEGYELEM ÉS IGAZSÁG
   
"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak,
mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók,
és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).

Amikor félelem, kétség és a kísértés terhe nyom, emeld fel a fejed.
Tekints fel az égre, Istent nem a nyomorúságod mélyén kell  keresned.
A Szentlélek ereje csendben működik.
Sokszor "halk és szelíd hangon" szólít minket (1Királyok 19,12).
Istent a problémák felett, Szentélyének fenségében fogod megtalálni.
Örökkévaló szeretetével arra vár, hogy Rá tekints, és segítségül hívjad az Úr Jézust.
 
AZ ARANYSZABÁLY 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7,12).

Óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok...
Gyümölcseikről ismeritek meg őket!

Az Úr Jézus az egyik fontos felhívása, a másik emberhez való viszonyulást, és a következetes, másokért való szolgálat nagy alapelvét tartalmazza.
De vajon, minden esetben a jó cselekedet, csakis jó cselekedetet von maga után?
Nem! Sajnos nem.
Honnan van az, hogy az emberek a jóra rosszul válaszolnak?
Honnan van az, hogy a jót, a segítőkészséget nem értékelik eléggé?
Honnan van az, hogy ma sem tanul a világ az ilyen önzetlen, életet feláldozó magatartásokból, emberi életekből, cselekedetekből?

Az életünk e két mondás körül összpontosul és alakul.
Hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, az attól függ, hogy a gyakorlatban melyik mondást éljük meg, melyiket tartjuk be.
Az Úr Jézus által mondott változat legyen a lényeges.
Önmagának nem akar rosszat az ember.
De ha engem megsértenek, nekem szenvedést okoznak, akkor ott van a gondolat: miért ne szenvedjen más is!
Nem jó ez így!
Békében, egyetértésben, segítőkészségben, szolidaritásban kell élnünk, együtt embertársainkkal.
Te hogyan cselekszel? Érdemes elgondolkozni rajta.
 
SZEGÉNY GAZDAGOK 
NEM TUDJUK JÓLLAKATNI A GAZDAGOKAT 

Éhínség nem azért van a földön, mert képtelenek lennénk jóllakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jóllakatni a gazdagokat.

Az Úr Jézus mondja:
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni" (Mt 19,24).
 
Az Úr Jézus többször, és igen nyomatékosan hívja fel a figyelmünket, a gazdagság veszélyeire (Mt 6,19; Lk 6,20-24; Lk 12,15).
A vagyon, a hatalom könnyen önzővé teszi az embert, és elzárja őt az Istentől, valamint az embertársaktól is 
(Lk 12,16-21; Lk 16,19-31).
Emellett annak a tévhitnek válhat áldozatává, hogy a földi javak halmozásával, saját erejéből biztosíthatja életét.
Így az ember „szíve” teljesen a gazdagsághoz, a hatalomhoz kötődik.
A gondolkodását és akaratát a bálvánnyá vált vagyon, a kiváltságok, és a hatalom határozzák meg.

A nagy vagyonnal bíró személyek könnyen felejtenek, és a lelkiismeretük nem szólal meg.
Az örök élet elnyeréséhez nem elegendőek a vallásgyakorlatok (imádság, böjt, kultusz, alamizsnaosztás...).
Elengedhetetlenül fontos: az embertársaink megbecsülése, a társadalmi igazságosság, egyszóval a felebaráti szeretet gyakorlása.
Jézus nemcsak a vagyontól való elszakadásra szólít fel, hanem a szegények megsegítésére is!
 
FELRAGYOG AZ IGAZSÁG NAPJA

"De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak" 
(Malakiás 3,20).

Korunk súlyos problémákkal van tele.
Sötét felhők gyülekeznek, mint hatalmas vihar előtt.
Nyugtalanságok, a népek közötti feszültség növekszik...
A Biblia, az Ószövetségben azt mondja nekünk, hogy a Messiás akkor fog eljönni, amikor a világ helyzete sötét és reménytelen lesz.
Akkor, egy új nap kezdetén,... (Mal 3,20).
Akkor a felkelő nap nem egy közönséges nap lesz, hanem "az igazság napja", amelynek minden sugara "Szentség".
Reménységet meríthetünk, mert a Szentírás tanúságot tesz a Messiás második eljöveteléről.
Naponkénti imádságainkban juttathatjuk kifejezésre, mennyire várjuk az Úr Jézus mielőbbi eljövetelét, és mennyire vágyunk arra (Hab 2,3).

Felragyogott már számunkra az Úr világossága?
Naponta üljünk ki, a nap sugarába, fényébe!
Elrejtette az Úr Jézus, az arcát előlünk?
Akkor várjuk, hogy felragyogjon számunkra Krisztus napvilága, és fényessége!
 
 ISTEN SZERETETÉNEK AJÁNDÉKA EGYSZÜLÖTT FIA

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1,14).
Csak egy tökéletes lény - az isteni Messiás ajánlhat fel olyan áldozatot jóvátételül, az egész emberiségért, amelyet nem kell újra és újra megismételni.
Ahhoz, hogy Istennel kapcsolat jöhessen létre, az Úr Jézus kijelenti, hogy Ő a megoldás erre.
AZ AJÁNDÉKOT ITT ÉS MOST LEHET ELFOGADNI

Az Úr szerint ez olyan ajándék, olyan kincs, amelyet itt és most lehet elfogadni.
Egyedül Tőle kaphatjuk meg ezt az ajándékot akik hisznek benne.
"Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok Őt" (Jn 14.7).
Isten azt várja tőlünk, hogy bűnbánatra jussunk, higgyünk a Szentírásban, és adjuk át életünket fenntartás nélkül az Úr Jézusnak.
Nagyon veszélyes, ha hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, mert sajnos tévedni könnyű.
Saját magunk vagyunk felelősek önmagunkért...
Ezért nagyon fontos, hogy ha meggyőződtél a Szentírás igazságáról, cselekedj a saját döntésed szerint.
 
 ÚT - IGAZSÁG - ÉLET

Az Úr Jézus üzenete így szól hozzánk:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6). 
János apostol arra emlékeztet, hogy az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy Isten határtalan kegyelmét bemutassa, hanem tökéletes igazságát is.
Kijelentette, hogy Ő az Út, az Igazság (valóság), és az Élet.
Jézus az egyedüli út az Atyához.
Emlékezzünk az igeversre, és legyünk az Úr Jézus Krisztus igazságának közvetítői is!
Adjunk hálát Istennek a Tőle kapott igazságért, hogy rendbe tarthassuk életünk egyensúlyát.
 
 ISTEN IGAZSÁGA NEM FOG VÁLTOZNI SOHASEM

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" 
(Zsid 13,8).
Jézus az Igazság, vagyis Isten maga, hiszen egyedül maga Isten tudja megfelelően kinyilatkoztatni Istent.
Az Úr Jézus az Élet, ami arra utal, hogy az Örök Élet egyetlen forrása.
Az Úr Jézus örökkévaló Isten.
Az Ő tanításainak az érvényessége is örökkévaló. 
Minden időben érvényes az, amit az Jézus Krisztus mondott. 
Az Úr beszédének a hitelessége és érvényessége nem változik.
Jézus maga mondta: 
"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el" (Mt 24,35).

Drága Istenünk!
Áldunk Téged ezért a csodálatos világért, amit szavaddal teremtettél.
Magasztalunk Téged Istenünk, a Jézus Krisztusban megjelent, és meg nem érdemelt szeretetedért.
Áldunk Téged, Megváltó  Jézus Krisztusunk, a kereszten aratott győzelemért.
Könyörgünk, hogy vigasztalj Szent Lelkeddel. Ámen.
A SZENTLÉLEK ELVEZET A TELJES IGAZSÁGRA

Engedjük, hogy az Úr Jézus a Szentlélek erejével vezessen lépésről - lépésre...
Istennek az életünkre vonatkozó terve, mindig a lehető legjobb a számunkra.
A Szentlélek Isten befolyása kell hogy kísérje az életünket.
Az Isten Lelkének munkája, a Szentlélek ajándékának fontossága, a Szentlélek közbenjárása által kerülhetünk közelebb az Úr Jézus Krisztushoz.
Egyedül az Ő ereje által tisztulhat meg a lelkünk.

A Megváltónk ezt mondta:
"És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;
az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem;
az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett" 
(Jn 16,8-11).

Bocsásd meg, Urunk Jézus, hogy sokszor elfelejtjük, hogy Te milyen nagy és hatalmas vagy!
És mégis ennyire fontosak vagyunk Neked, és gyengéd szeretettel szeretsz minket.
Köszönjük, hogy most is számíthatunk kegyelmedre. Ámen.
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt nagylelkű és fogékony szívre találjon!
ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES napokat kívánok minden kedves Látogatónak, és Olvasónak!
Nagy Istenem, ha nézem a világot

Dalszöveg: 

Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent „Legyen!” szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad,

/:Szívem feléd ujjong örömtele,
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!:/

Szemem ha néz a csendes éjszakába,
Hol tündököl csodás csillagsereg,
Hol pompás, két aranyhajóként járva,
A nap s a hold az űrbe' fönn lebeg, /:Szívem feléd ...

Uram, Igédben hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid,
Választott néped amint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit, /:Szívem feléd ...

Ha Jézust látom itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt e világra,
S kereszthalálra adja életét, /:Szívem feléd ...

Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,
Szegény szívem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az Ő irgalma menti meg, /:Szívem feléd ...
Ha majd az Úr kiszólít e világból,
És színről-színre láthatom meg Őt,
Ha majd felém a drága arc világol,
S én térdre hullok Szent színe előtt, /:Szívem feléd ...

Ének: Csákány Marianna
Ének: Wintley Phipps

Visegrád, 2014. szeptember 01.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius