2012. május 26., szombat

TISZTA SZÍVŰSÉG"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent" (Mt 5,8).

Sok ember a "tiszta szívűséget" valami idejétmúlt puritánságnak gondolja. Sokkal rokonszenvesebb számára az "ügyes élelmesség". Az "Isten látásának" gondolata pedig inkább ijesztő, mint kívánatos neki. Hiszen ez Szentsége és Dicsősége megjelenését is jelenti.
Az Úr Jézus azonban kétség nélkül üdvözli pszichológiájában a tiszta szívűeket.
A hatodik "boldogságmondás" az életnek, a személyiség egészséges átformálódásának a kapuja. Amit itt a szív tisztasága jelent, azt a pszichológia a "magatartás rekonstrukciójának" nevezi.
A "tiszta szívűség" értelme itt a "katarzis", a megtisztulásnak, a tisztává tételnek a gondolata. Vagyis a piszoktól, a tisztátalantól, a korrupttól való megszabadulást jelenti.
A pszichológia nyelvhasználatában a "katarzis" az elnyomott gondolatoktól, vagy érzésektől való megszabadulásra vonatkozik.
A "szív", a lélek egész világát jelenti. Vagyis pszichológiailag a "szív tisztasága" az élet középpontjának tisztaságát fejezi ki.
Szerintem ezek közül legfontosabb az érzelmi terület!

Istent meglátni

Nem fizikai látásról vagy mennyei, majd egykor történő meglátásról van itt szó. Istent látni, ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy látjuk Őt lelki szemünkkel.
Isten látása az Ő akaratának felfogása, és igazi megértése. Általa célt és értelmet nyer az élet. Biztonság és odatartozás érzése ébred az emberben.
Tehát "tiszta szívűnek" lenni és "Istent látni" azt jelenti, hogy gondolkozásunkkal érzékeljük Őt az életünkben. Az Ő Lelkének a mi emberi érzésvilágunkban való működése által.
A "tiszta szívű" még nehéz körülmények között is látja Istent, így nem esik a káosz és a megzavarodottság neurotikus reakciójába.

Jézus pszichológiája

Eszerint ennek a szívben, a belső személyiségünkben kell megtörténnie. Hívhatjuk ezt "katarzisnak", "magatartásváltozásnak". Vagy ahogy Jézus tette "újjászületésnek".
Különös, hogy a világban sem tudjuk igazán látni az Istent, amíg legbensőbb világunkban, nem éreztük meg az Ő hatását.

"Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe. És, legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött.
- Mit árulsz itt? - kérdezte.
- Mindent, amit a szíved kíván - válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat.
- Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot akarok - mondta. Majd kis idő múlva még hozzátette - nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten kedvesen mosolygott: - Kedvesem, azt hiszem félreértettél - mondta.
- Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat." 
(Anthony de Mello S.J. - Szárnyalás (Korda Kiadó Kecskemét 1999. 63old.)

Az emberi szív állapotának - a megváltozás érettségének, vagy éretlenségének - a hatása, megnyilatkozása, Jézus pszichológiájában jól tükröződik, - a "Magvetőről" mondott példázatában jut kifejezésre.
A példázatban szereplő magok sorsának majdnem mindegyike felfedezhető ugyanazon ember életében.

"A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést is hoznak állhatatossággal" (Lk 8,11-15).

Jézus gyógyító példabeszédével megszólít bennünket

Megszólít, hogy felnyissa szemünket és megnyissa fülünket. Megérteti velünk a hit értelmét és "fokozatait" (Mt 13,1-23).
Érdemes újra elolvasnunk és elgondolkoznunk. Megfigyelnünk, megszívlelnünk, beazonosítanunk, hogy a jelenlegi életünk melyik mag sorsában osztozik.
Az "egyik szívet" a kősziklára hullott mag esete érzékelteti. Itt egy érzelmileg nagyon éretlen személyiséget, pszichológiailag egy hisztérikus, pánikszerű típust látunk leírva. Felületes a szavak elfogadása. Nem járja át az egész személyiséget. Nem jut el a tudatalattiba sem.
Az ilyen ember csődöt mond, amikor az integritás, hűség, és az állhatatosság próbája alá kerül. Tragédiájuk abban van, hogy abból esnek ki, amit már egyszer elnyertek.

"Egy öttagú család pihent a tengerparton. A gyerekek az óceánban fürödtek, és homokvárat építettek, amikor a távolban feltűnt egy töpörödött öregasszony. Szürke haját fújta a szél, ruhája pedig koszos és rongyos volt. Valamit mormolt magában, miközben a szatyrába pakolta a földről felszedegetett dolgokat.
A szülők magukhoz szólították a gyermekeket, és azt mondták nekik, hogy maradjanak távol az öregasszonytól. Amint le-lehajolgatva és szedegetve elhaladt előttük, rámosolygott a családra. De az üdvözlése válasz nélkül maradt.
Hetekkel később tudta csak meg a család, hogy a töpörödött öregasszony azt tűzte élete céljául, hogy felszedje az üvegdarabokat a homokból, nehogy a gyerekek megvágják a lábukat."
(Anthoni de Mello S.J. - Szárnyalás (Korda Kiadó Kecskemét 1999. 179old.)

A "tövises talaj", a túlterhelt, az aggodalmaskodó személyiséget jelenti.
Ebben a tövismagok már a "a jó mag előtt is" ott voltak. A tövisek lényegében a pénz, a siker, önbiztosítás harcában kapott traumatikus élményeket jelentik. Itt a jó mag a környezeti konfliktusokkal telt személyiségre esik.
Nem sok reménye van a megmaradásra. Lélektani tény, hogy ha az értelem ráállt egy bizonyos vonalra, tendenciája van elvetni minden olyan gondolatot, amely nem egyezik az elképzeléseivel.

A példázat a jó mag elfojtásának módját is leírja. Lényegében érzelmi konfliktusaink lélektani magyarázatát nyújtja.
A "gondok" a belső szétosztottságot, összezavarodottságot érzékeltetik. A "gazdagság", a külső javak bőségét, illetőleg az érte való harc fájó emlékeit jelentik. Ezekkel a javakkal valószínűleg valami hiányzó lelkit, a szeretetet akartuk pótolni. Ezért is olyan fontos pótolni. Ezért is olyan fontos - még harc árán is - számunkra.

Az "élet gyönyörűségei" azt jelenti, hogy szórakozással akarjuk feloldani érzelmi szükségleteinket.
Az "élvezet az élvezetért" kényszeres démon megszállottai leszünk. Emögött többnyire a realitás elől való menekülés szándéka húzódik. Gyakran semmi sem származik ebből.
Korunk embere fut önmaga elől. Így a "szórakozások" sem vezetnek valójában pihenéshez. Nyugalmat csak az talál, aki szembenéz benső valóságával, és elfogadja azt...

A "gyümölcsöt nem teremnek" kifejezés arról beszél, hogy az ember kudarcot vall. Kudarcot vall, egy változó és bizonytalan világban a vele szemben támasztott követelmények között.

A "jó talaj" egy érzelmileg érett, fejlődő és jól alkalmazkodó személyiségre utal.
Aki minden élményéből képes jó gyümölcsöt teremni, profitálni. Ez nemcsak hallgatja az Igét, de meg is tartja. Beépítve azt személyisége legbensőbb világába. Ezt külső magatartásuk, és a próbákban való állhatatosságuk is bizonyítja. Az ilyen magatartás csak a "belső kapcsolat átformálódásának" eredménye lehet.
Ha jobban megismerjük az emberi "szívet", az értelmi és lelki életet, még inkább belátjuk e megújulás szükségszerűségét és egészségességét.

Hogyan jöhet létre a megváltozásunk

Mit tehetünk érte mi magunk is?
Először is újra gyermekké kell lennünk.
Vissza kell térnünk gyermekkorunkba. Ne rettentsen meg bennünket az a gondolat, hogy mit találunk a múltban!
Mert végül is eljutunk arra a pontra, ahol "meghívjuk" Istent. Istent kérve, hogy segítsen elfogadni a múlt eseményeit. A Szentlélek Isten segíthet bennünket ebben. Segít ebben a mélységkutatásban, a felhozásban, a megtisztulásban, és a szabadulásban.

A második lépés annak felismerése, hogy csak Isten tudja igazán kitörölni, meggyógyítani azokat a hatásokat és élményeket, amelyek a múltból a szívünkben vannak.
A harmadik lépés: a dedikáció, az önátadás és az odaszentelés, odaszánás.
Az önátadás válasz Isten szabadító tettére.
Minél komolyabban átadjuk magunkat Neki, annál mélyebben átéljük, hogy az Övéi vagyunk. Átéljük, hogy Lelkéből adott nekünk. A dedikáció által Isten erőforrásai rendelkezésünkre állnak. A "szent" dolog valami célra félretett. Isten érintése félretett bennünket Magának, és ezt felismerve mi is odaszenteljük magunkat Neki.

Isten egy "gondolatkorlátot" ad nekünk, amely által a negatív gondolatokat el tudjuk hárítani. Erősíteni tudjuk a "pozitív irányú" gondolkodást. A dedikáció tehát áldás és erőforrás. Olyan, mint amikor a kezünket nyújtjuk annak, aki segíteni akar rajtunk.

"Egy férfi próbavadászatra vitte az új vadászkutyáját. Mindjárt lőtt is egy vadkacsát, ami beleesett a tóba. A kutya a vízen járva fölkapta a kacsát, s odavitte a gazdájához.
A férfi majd hanyatt vágódott a megdöbbenésében. Lőtt még egy kacsát. Megint, miközben ő a csodálkozástól a szemét dörgölte, a kutya a vízen járva odahozta a kacsát.
Nem mervén hinni a szemének, a férfi másnap elhívta a szomszédját. De ismét csak, ahányszor ő vagy a szomszédja lőtt egy madarat, a kutya a vízen járva hozta eléjük a zsákmányt. A férfi nem szólt egy szót sem. A szomszédja sem. Hanem amikor már nem bírta magát türtőztetni, a férfiből kitört:
- Észrevettél-e valami különlegeset ezen a kutyán?
A szomszéd elgondolkozva dörzsölte az állát.
- Igen - szólt végül - most, hogy így mondod, igen. A nyavalyás nem tud úszni." 
(Anthony de Mello S.J. - Szárnyalás (Korda Kiadó Kecskemét 1999. 63.old.)

Nem arról van szó, hogy az élet nem lenne tele csodákkal

Sokkal többről: az élet csodálatos, és aki megszűnik ezt magától értetődőnek venni, rögtön meg is látja.
Isten nyugalma úgy átjárhat, hogy még a tudatalatti világunkban, annak feszültségeiből is fel tudunk oldódni. De azért a békességért küzdeni is kell.
Nem passzív, hanem aktív program ez. Szembe kell nézni a békétlenséget okozó élet realitásokkal, és a konfliktusokkal.
Új irányból, az Isten felől kell megközelíteni a dolgokat.
Ne nyúzd tehát idegrendszeredet, ne tékozold lelki energiáidat hiába.
Használd Isten tervrajzát. Amelyet Isteni és emberi eszközök által elénk ad.
Az Úr Jézus pszichológiájának követése által új életünk lehet. Amelyben a legteljesebb szellemi-lelki egészséget és elégedettséget élvezhetjük.

A titok nyitja

Esetleg nézz vissza, ha félsz a jövőtől.
Lásd, és meglátod, a múltadban, hogyan viselte eddig is, gondodat a Jó Isten.
Lehet, hogy túlontúl hamar akarsz megtudni mindent.
Az Úr Jézus fog adni neked is kellő bölcsességet, amikor eljön az ideje.
Isten azt ígéri, hogy lámpás lesz az életed ösvényén, nem pedig azt, hogy a jövődet mutató kristálygömb. 

A nap felé kell fordulnunk

Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megszabaduljunk árnyékunktól.
A hajnal első sugarai egy fényes, nyitott ajtót ragyogtatnak fel a világosodó égboltozatra. Egy fényes nyitott ajtót ragyogtatnak fel számunkra a lemenő napsugarak is.
Ha az Úr Jézus Krisztushoz fordulunk, ha Őt hordozzuk magunkban, akkor már a Mennyország elő íze is felsejlik bennünk.

"...Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek" (1Kor 2,9). 

Visegrád, 2012. május 26.
                                                           Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                           Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

2012. május 15., kedd

PÜNKÖSD
"Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is" (ApCsel 2,33).

Jöjj én lelkem! Légy türelemmel! Maradj mindig az Úr Jézus mellett!
Kedves testvéreim! Ezért félre a szomorúsággal, gyere ki a fénybe, ne maradj a sötétségben!
A Szentlélek Isten vezérel minket, a teljes igazságra. Támaszkodj Rá, és bízzál Benne!
Jöjj, Szentlélek, Mennyei Fény! Mutasd meg nekünk az Úr Jézus Krisztust, a mi Urunkat!

A megígért Szentlélek

Jézus Krisztus tudta, milyen vég vár rá. Mikor tanítványainak szólt erről, fájt a szíve értük. Mert tudta, hogy azok zavarba jönnek, és elszomorodnak.
Az egyik beszélgetésnél ezt mondta:... "Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet" (Jn 16,7-8).

Megvolt tehát az ígéret

A Lélek eljövetele az Úr Jézus Krisztus szaván alapult. semmi egyéb feltételt nem fűzött hozzá. Jézus nem mondta, hogy a Pártfogót, a  Vigasztalót csak néhány hívőnek fogja küldeni, a többinek nem. Ő csak egyszerűen ezt mondta: "ha én elmegyek, elküldöm Őt hozzátok."
       Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és a tanítványai látták Őt. Képtelenek voltak ugyan felfogni, hogy mi történt. Először nem ismerték fel, amikor találkoztak az Úr Jézussal. Megrémültek tőle azt, hitték, hogy szellemet látnak. Pedig, Jézus fizikai valóságának bizonyítására mondta nekik, hogy érintsék meg. Sőt még némi ennivalót is kért tőlük. Ugye a léleknek nincs húsa, a szellem pedig nem tud enni?
       Tehát valóban az Úr Jézus volt az, és nem a Lélek, akit megígért. Viszont megnyugtatta őket. Azt mondta nekik, hogy még mindig várjanak. Az idő még nem jött el.

Ötven nappal később, az ígéret beteljesedett - Pünkösdkor

Micsoda nap volt az!
A mi földhöz ragadt gondolkodásunkkal nehéz elképzelnünk ama nap bámulatos eseményét.
"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük. amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak" (ApCsel 2,1-4).

Az Akire vártak megérkezett! Egy ilyen világrendítő fontosságú eseménynek a leírásában, micsoda különbséget jelent egy szónak a hangsúlyozása. Pünkösd előtt a "kérni" szón volt a hangsúly.

Az Úr Jézus így szól hozzánk: "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?" (Lk 11,9-13).

Pünkösd után a "kapni" szón van a hangsúly

Ama napon Péter apostol hatalmas ünnepi prédikációjában azt mondta:... "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk" (ApCsel 2,38-39).

Ez a jó hír! Tovább nem kell várnunk a Szentlélekre! Ő vár reánk! Többé már nem az ígéret idejében élünk, hanem a teljesedés napjaiban. Számunkra az a dicsőséges, és örömteli, hogy a Lélek ma is jelen van minden igazi hívőben. Tehát ereje elérhető ma is.

A Szentlélek személy 

Ki ez a személy, akit Krisztus megígért. Megígérte, hogy  Ő maga helyett küldi el a földre? Ki ez? Akit az emberi természet átformálására használ? Ki ez? Ki ez, Aki természetfölötti erőt adhat, hogy szembenézzünk bármiféle válságos helyzettel?
Hogyan ismerhetjük meg az Ő erejét a mindennapi életben, a mindennapi életünkben?

A Biblia azt tanítja, hogy a Szentlélek személy. Az Úr Jézus kér bennünket , amikor a másik Pártfogót ígéri számunkra.
"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz" (Jn 14,15-17).

A Bibliából tudjuk, hogy a Szentléleknek van intelligenciája, érzelme, és akarata. Szintén a Biblia tulajdonít Neki személyiségi jellemvonásokat, tetteket. Amiket egy erőtől nem lehet elvárni, hanem csak egy személytől.
       Mivel a Szentlélek beszél, körben jár, közvetít, tanúskodik, irányít, parancsol, vezet, kinevez. Sajnos lehet káromolni, és meg lehet szomorítani. Az érzelmek és cselekedetek, mind egy személy jellemvonásai. A Szentlélek nem személytelen erő, mint a gravitáció, vagy a mágnesesség. Ő személy! A személyiség összes jellegzetességével. De nemcsak személy, hanem Isteni Személy is.

A Szentlélek Isteni Személy - Isten 

A Bibliában elejétől végig világos, hogy a Szentlélek maga Isten. Ez látható például azokban a jelzőkben, amelyek a Szentlélekre vonatkoznak a Szentírásban. E jelzők mindegyike magára Istenre vonatkozik.
       Örökkévaló, - Mindenható, - Mindenütt Jelenvaló, - Mindentudó, - Teremtő, - a Szentlelket Istennek hívják. Így láthatjuk tehát: az Atya - Isten, a Fiú - Isten, és a Szentlélek - Isten: Együtt teremtette a világot.

E tények megértése és elfogadása nagy jelentőségű minden keresztyén számára.
Mind teológiailag, mind pedig gyakorlatilag. Így azt mondhatjuk: hogy az Atyához imádkozunk, a Fiún keresztül, a Szentlélek erejében.
       Továbbá, ahogy már láttuk; funkcionálisan az Atya jött először. Azután a Fiú testet öltött, - meghalt, - és feltámadott. Most a Lélek végzi a munkáját, a Lélek korszakában. A sorrendnek semmi köze nincs az egyenlőséghez. Csupán a funkcióhoz, és az időrendhez.

A Szentháromság
 
Az Úr Jézus Krisztus ígéretében az a lelkesítő, hogy a hívőket sohasem hagyja magukra. A Szentlelken keresztül: - Akit, Jézus és az Atya küldött. Soha nem fog elhagyni, sem el nem távozik...

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." Ezért bizakodva mondjuk: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?" (Zsid 13,5-6).

Ő mindvégig a hívőkkel marad. Ez a gondolat bátoríthat bennünket ezekben a sötét napokban. Amikor a sátáni erők működnek, a világ nagyon sok részén.

Erről Pál apostol is azt mondja: "Az Úr Jézus Krisztus  kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13).

Ez az áldás világosan jelzi, hogy a Szentlélek egy az Atyával és Fiúval az Istenségben. Nem 1+1+1=3. Hanem 1x1x1=1. A Szentlélek egy az Atyával és a Fiúval. Ha az Atya Isten és a Fiú Isten, akkor a Szentlélek Isten. Az Egy Isten, három személyben mutatkozik be.

A Szentháromságtan fő kérdésével a keresztyénség azt is állítja, hogy Egyistenhitű

Álláspontja megőrzi az Istenség egységét. Ugyanakkor elismeri, hogy három személy van az Istenségben, amely mégis egyetlen lényeg. Isten egyetlen, de egyetlensége nem egyszerű, hanem összetett.
       Ez nagyon nehéz téma. Messze túlmegy azon, hogy agyunk megragadja a teljességet. Viszont rendkívül fontos kinyilvánítani, amit a Biblia tart erről. És, csendben maradni ott, ahol a Biblia hallgat.
Az Atya - Isten teljes Isten. A Fiú - Isten teljes Isten. A Szentlélek - Isten teljes Isten. A Biblia ezt, mint tényt tárja föl. Nem magyarázza.

Isten a maga teljességében fontos. Ez különösen igaz a Szentlélekre.

Az Atya minden áldások forrása. A Fiú minden áldások csatornája. De a Szentlelken keresztül megy végbe a munka bennünk. Azért, hogy az egész igazság, élő és ható legyen életünkben.
       Semmi olyan nincs Istenben, ami a Szentlélekben ne volna meg. Az Istenség minden lényegi jellege a Szentlélekhez is tartozik. Róla pontosan elmondható az amit az Úr Jézus Krisztusról mond a "niceai hitvallás": "Valóságos Isten a valóságos Istentől." Tehát meghajlunk előtte. Imádjuk Őt. Minden reagálásunkban úgy viszonyulunk Hozzá, ahogy az a Szentírásban a mindenható Istennel való kapcsolatunkban megkívánja.

Ki a Szentlélek? - Isten 

A Szentlélek eljövetele pünkösdkor sokkal nagyobb mértékű volt, mint bármi, amit előzőleg megtapasztaltak az emberek. A Szentlélek különböző módon munkálkodott a mi Urunk, Jézus Krisztus születésében és életében. Valamint, Jézus  tanítványainak életében és szolgálatában.
       A Szentlélek meggyőzi a világot az ítéletről is, mert a világ fejedelme megítéltetett. De mindenki megítéltetik, ha visszautasítja az Isten által felajánlott örök életet. A Szentlélek hatalma által fékezhetjük a gonoszt, és tehetjük a jót!

Jézus Krisztus kereszthalálának pillanatában, a Sátán megsemmisítő vereséget szenvedett

Ezt a vereséget nem lehet úgy szemlélni, ahogy az újságokban olvassuk, vagy a televízióban nézünk valamit. Mégis a Sátán elvben már legyőzött ellenség. Bár még folytatja gonosz hadviselését. De végső pusztulása és eltávolítása a földről, közeledik már. Addig azonban, mint ahogy látjuk, egyre jobban növeli az aktivitását.

A keresztyének előtt a világon mindenütt egészen nyilvánvaló, hogy új démonok jelennek meg. Természetellenesség, szabadosság, erőszak, és száz más sötét hajlam tör elő világméretekben. Ami talán Noé napjai óta ismeretlen volt. A Szentlélek eljött, és rámutat ezekre!
       A Szentírás világossá teszi előttünk, hogy ez a bolygó már szó szerint földi pokol volna, ha a Szentlélek nem volna jelen a világban. A hitetlen világ alig sejti, hogy mit köszönhet a Szentlélek visszatartó munkájának.
       A Szentlélek korlátozó jelenléte híján az Antikrisztus uralma kiemelkedik egy ideig. Az emberi faj a maga készítette pokolban lesz. Míg az Úr Jézus Krisztus eljövetele és a mennyei seregek szét nem zúzzák!

A Szentlélek Isten népén keresztül is tevékenykedik

 Akiket Jézus "A HEGYI BESZÉDBEN", a föld sóinak, és a világ világosságának nevez.
"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,13-16).

A metaforát fejtegetve: a fény eltávolítja a sötétséget, a só pedig megelőzi a romlást. A Biblia elmondja, hogy a világ állapota egyre sötétebbé válik, amint a vég felé közeledünk. A világnak nincs saját fénye. Ezt a gyorsuló romlás menete jelzi.
       Az Úr Jézus viszont tanítja, hogy mi az Ő követői legyünk. Számban ugyan kicsik, és gyengék vagyunk. De mégis úgy hatunk, mint a só. És, gátoljuk a romlás folyamatát. A keresztyének működése a világban, a nagy lelki segítség közepette az egyedül igaz lelki fény. Ezért óv minket Krisztus, a só ízének elvesztésétől, és a fény meghomályosodásától.
Az Úr Jézus mondja:..."ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt..." (Mt 5,16).

Hagyatkozz a Szentlélekre

Egyedül a Szentlélek teheti meg, hogy Krisztus kívül-belül bennünk éljen. Amikor a Szentlélek betölt minket, felszínre hozza gyümölcseit. Mélységes hálámat szeretném kifejezni, hogy a Szentlélek munkálkodik az életünkben, az életemben.

Mit üzen ma nekünk és nekem? Hagyatkozz a Szentlélekre!
       - Az óriási problémák közepette, mellyel szembenéz a világ. A keresztyének sokszor furcsán hallgatnak, erőtlenek, majdnem elborítja őket az elvilágosodás áradata.
       - Miért nem vagyunk mi olyan "só" és "fény", amilyennek kellene lennünk?
       - Miért nem teszünk többet, hogy az Isten Országát közelebb hozzuk, az emberi szívekhez és életekhez?
       - Vannak dolgok, amiket nem lehet pénzen megvenni. Nem adhat meg társadalmi pozíció, és a személyes protekció sem biztosíthat. Az ékesszólás sem hozhatja elő.
       - Egyedül a Szentlélek teheti ezt meg ezt.

Zakariás prófétához így szól az Úr:..."Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura" (Zak 4,6).

       - Senki sincs olyan közöttünk, aki ha őszintén keresi a megtisztulást, a Szentlélek áldását, azután is ugyanaz az ember maradna.
       - De mi nagyon várjuk a "Pünkösdi Áldásokat". Amikor a feltételek Isten cselekvésére érettek. Különösen ahogy közeledünk "az utolsó napokhoz".
       - Állandóan bízd magad a Szentlélekre! Gondolj arra, hogy Krisztus lakik benned a Szentlélek által.
       - Ne úgy kérd a segítségét, mintha szolga lenne. Hívd be az életedbe! Kérd meg, hogy mindent Ő irányítson! Kérd meg, hogy mindent Ő foglaljon el benned! 
       - Mondd meg őszintén, hogy gyenge, gyámoltalan, bizonytalan és tehetetlen vagy Nélküle!
       - Állj félre az útból, és add át Neki életed minden választásának, és döntésének jogát!
       - Tudjuk, hogy a Szentlélek imádkozik értünk (Róm 8.rész). Ez végtelen nagy vigasztalás a leggyengébb hívőnek is.
       - Keresztyén életedben te nem tudsz kitartani, de a Szentlélek megtarthat. Nagyon megnehezíted megtartó munkáját, ha te magad küszködsz, harcolsz, és erőlködsz.
       - Nyugodj meg! Hagyatkozz az Úrra! Belső feszültségeidet és gátlásaidat add át Neki! Teljesen támaszkodj a Szentlélek segítségére!
       - Ne rágódj és ne gyötrődj! A fontos döntések miatt sem! Hadd döntsön helyetted! Ne aggódj a holnap miatt! Ő a kezdeteknél látja a befejezést!
       - Ne aggódj életszükségleteid miatt sem. Ő jelen van, hogy támogasson, és gondoskodjék rólad.
       - Az igazán "győzelmes keresztyén" az aggodalmak, belső harcok és feszültségek ellenére is reményteli. Optimista, mivel bízik abban, hogy Isten uralkodik! Végül, mindig Isten győzedelmeskedik!

Ha a Szentlélekre hagyatkozol! Megtapasztalod, hogy aggodalmaiddal, belső harcaiddal és feszültségeiddel együtt, sok testi és lelki betegséged is eltűnik.
      - Bármilyenek legyenek nehézségeink, vagy körülményeink. Emlékezzünk: "Az Úr Jézus a győztes!"
      - Jövőd azonban nem a világ mai helyzetén múlik, bármilyen súlyossá is váljon!
      - Ez attól függ, ami kétezer évvel ezelőtt a kereszten történt. És, hogy elfogadod vagy elutasítod a Békesség Fejedelmét!

Keresd először az Isten országát

Jöjj, én lelkem! Járj Lélekben! Keresd először az Isten Országát! Jöjj, én lelkem, és lásd meg, hogy milyen tiszta levegőt szívhatsz! Az Isten Lelke által az élet lehelete, betölti lelkünket örömmel, és békességgel. Ezt kívánjuk ma!
Éppen ezért még ma békülj meg Istennel!

"Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít" (Zsolt 37,1-6).
   
"Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13).

Visegrád, 2012. május 15.
                                                             Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                             Móritzné Nagy Ilona   teológus-misszionárius 

2012. május 7., hétfő

A TALÁLKOZÁS CSODÁJA
Tegnap este vagy ötven főiskolás korú fiatalt láttam az egyik templom udvarán

Egymás kezét fogták és úgy énekelték: "...minden ember tudja meg, hogy Jézus él..."
Ha ezt az ötven fiatalt megkérdeznénk, hogy miért éneklik ezt az éneket? - Akkor valamennyi azt válaszolná, hogy azért, mert találkozott az "élő" Jézus Krisztussal!

Ha az ötven budapesti fiatal élményét elemeznénk. Akkor azt tapasztalnánk, hogy ugyanarról a Személyről beszélnek. Akivel velük egy időben Hongkongban,  Londonban, Los Angelesben és Amszterdamban is találkoztak, találkoznak kortársaink.

Ha pedig valamennyi élményét egy elképzelt komputerben elemeznénk, akkor meglepő felfedezésre jutnánk. Arra, hogy ez a mai Jézus Krisztus ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, mint akivel az Újszövetség korában a tanítványok találkoztak.

Az embervilág egyedülálló jelensége ez! Nincs nagyobb lehetősége a földi életnek, mint ez a találkozás! Találkozni a kétezer éve úton levő, és köztünk járó Úr Jézussal!
Ezért érdemes volt megszületni!

A találkozás ünnepe

A legszebb gyémánt sem fénylik úgy, mint azoknak a szeme, akik a Jézussal való találkozás ünnepéből felnéznek azokra, akik velük - értük imádkoztak.
A kifényesedő, fel - felragyogó tekintetek tisztasága mámorossá tesz mindnyájunkat.
Ilyen pillanatokban értettük meg, hogy mit jelent:..."Az Isten Országa...Szentlélek által való öröm."

Amikor a kábítószeres, majdnem csavargó "kisbárány" találkozott Jézus Krisztussal.
Sokáig nem ment a többiek közé. De amikor megjelent, a tinédzser Judit, felkiáltott:- "Nézzétek, milyen szép lett a Kisbárány szeme, nézzétek mennyire fénylik..."

Ilyenkor boldogan körülveszik az Újszülöttet, és lakodalmi örömmel énekelnek neki:- "Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ki megtérve hazaérkezett..."

Ilyen pillanatokban érthetjük meg, hogy mit jelen Pál apostol kijelentése:
"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata" (Ef 5,15-17).

Ellenállás és áttörés

Hatalmas, erős falakkal találkoztunk, találkozunk az életünk során. És, napról-napra vereséget szenvedtünk. Rossz volt ránk nézni. Mi is magunkat egyre rosszabbul éreztük napról-napra. És amikor mi már feladtuk a harcot...
Lassan belenyugodtunk, hogy így, és Krisztus nélkül telik az életünk.

Akkor hirtelen, váratlanul...egyik óráról a másikra...leomlottak a kőfalak...fújni kezdett a szél...
Isten Szent Lelke kiáradt ránk. Megrendülésünkben némelyek sírtak...mások életük első imáját elmondták...valamennyien új életre találtak.

Leomlanak a kőfalak

A Kelet és Nyugati Bábel kőfalaihoz az Úr Jézus Krisztus  katonákat toboroz.
Amikor erőtlenségünk kudarcain leroskadunk, elküldi Szent Lelke dinamitján az Erőt. És, mi ámulva, remegve látjuk! - Leomlanak a kőfalak!...

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben" (Gal 6,7-10).

Együtt

Legyünk gyermekek mindannyian, hogy őszintén s lényeges dolgokat merjünk kérdezni. Aki kérdez, az reméli, hogy választ kap, attól akitől kérdez.
Ez a gyermeki reménység, ez a gyermeki sokat kérdezés, ez a hit.


A négyszázötven éves teológiai vitát félretesszük

Ki-ki gondolkozzon legjobb meggyőződése szerint arról, hogy hogyan van jelen az Úr Jézus az életében.
Miként van jelen Jézus a kenyérben és a borban.
Együtt azt tapasztaljuk, hogy a véleményektől függetlenül minden résztvevő, aki hittel vesz részt a misztériumban - az Úr Jézus Krisztussal találkozik.

"Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt" (2Kor 5,14-15).

 És ez a lényeg. A mikéntről nem folytatunk hitvitát. Négyszázötven év alatt nem jutottunk hitvitával közelebb egymáshoz.


 Az Úr Jézusra nézünk

Tekintetünket az Úr Jézus Krisztusra emeljük! Így teljes mértékben megvalósul köztünk a hívők közössége - Bibliai alapon.

"Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 24-5).

Dalszöveg:

Jézus, Te égi, szép, Tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant e föld ölén.
Benned van irgalom, Terólad zeng dalom,
Erőd magasztalom, Ragyogj felém!

Az élet száz veszély, Én lelkem mégse félj,
Míg Ő hord karjain, hű Mestered!
Elhagynak emberek, Mit árt, ha Ő veled?
Töröld le könnyedet, Jézus szeret.

Akaratod nekem Mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el Mesterem tetszésedet!
Alázattal tele Hadd merül el bele,
Hisz idegenbe' jár Itt gyermeked.

Tisztíts meg teljesen, Szentelj meg, hadd legyen,
Fényedből fénysugár az életem,
Míg a homályon át A lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem!

Előadó: Simon Tibor
Norvég - Evangéliumi ének
Szövegíró: Sörlie C. W.
Fordította: Turmezei Erzsébet
Norvég - Evangéliumi ének

 
                       


Visegrád, 2012. május  07.

                             Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:

                             Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius