2013. október 27., vasárnap

ÉLET - HALÁL ESTÉJÉN"Az Édesanya esténként égő mécsest rakott a kicsi ház pici ablakába, hogyha jön a fia, ez a fény utat mutasson, és hazavezesse.

Egy zivataros, viharos éjszakán kinyílt az ajtó. Az Anya soha nem zárta be, hogy ha jönne a fia, ne kelljen várnia még ajtónyitásnyi időre sem.
Kinyílt az ajtó. Belépett a fiú. Édesanyja elé roskad. Egész testét rázza a zokogás. Anyám, Édesanyám hazajöttem...  A fény ...  a fény idevezetett.
Az Édesanya erőtlen kezével megsimogatja az ágy mellett térdeplő Fiú fejét. Kisfiam...  drága Kisfiam...  Csak erre a pillanatra vártam...
Honnan tudtad, hogy jövök, Édesanyám, hogy éppen most tetted ki a mécsest?
Nem tudtam, csak mindig reménykedtem. Mióta elmentél, a mécses minden éjszaka égett, világított, hogy bármikor jössz, hazatalálj...  Visszajöttél... Hazataláltál...
De most nekem kell elmennem...  Nagyon beteg vagyok...  Ne sírj, Kisfiam, mert boldog vagyok, nagyon boldog... És ha meghalok, boldogan halok meg...

A mécses lángja utolsót lobbant. Az Édesanya szíve utolsót dobbant. De ez egy nagyon sokat szenvedett, és most nagyon boldog szív utolsó dobbanása volt.
Az Édesanyát eltemették. Fia egy szép lámpást készíttetett a síremlékre. És ebben a kicsi lámpásban mindig égett a mécses, jelezve a hazatért Fiú el nem múló hálás szeretetét..."


Eddig szól a történet, kedves Olvasóim!

De van folytatása...  Látjátok, itt van az "Örökmécses".
Jelzi, hogy az Úr Jézus szeretete, Aki itt van, ebben a "fényben": - virraszt életünk fölött, és vár bennünket éjjel - nappal.
Várja az Őt szeretőket, és várja az Őt talán nem is ismerőket, várja a Tőle elszakadtakat. Titeket is várt ma is! Az Úr Jézus találkozni akar Veled!

"Sok év telik el... A Fiú Édesanyja sírjához készül...  
A sírhoz együtt mennek ki a családdal. Csodálatosan szép koszorú a szülők részéről. Egy - egy szál virág és sóhaj a fiataloktól: - Nagymama, imádkozz értünk...  
A "Gyerekek" elköszönnek...  Apa, Anya egymásra néz. A síremlékre borulva suttogják.
 - Imádkozz értünk, drága Édesanya, hogy Jézusnál, az Úr Jézussal ne várj minket hiába, hogy miénk is legyen a mennyország. Imádkozz értünk, imádkozunk, hogy odaát találkozzunk!"

A temető fölött gólyapár húz el. A falu felé veszik útjukat. Sietnek haza. Várja Őket a régi fészek.
Siessünk szeretni az embereket - olyan gyorsan mennek el...

Ezekben a napokban sírokat rendezünk, virágokat viszünk, gyertyát gyújtunk, és tisztelettel megemlékezünk eltávozott szeretteinkről.

Isten gyermekei számára a halál csak átmenet az -"ÉLETBE".
Aki az Úr Jézusra néz, a feltámadásra és az életre, az máris átment a halálból az életre.
Mert ami ebben az életben elkezdődik, a halálon túl csak folytatódni fog.
"Így van a halottak feltámadása is...Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test...És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is...Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba" (1Kor 15,44-53).

Jézus mondta:... "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-26)
Mégis nyugtalanul kutatjuk jövőnket.

Előre akarjuk látni jövőnket, így ostoba bölcselkedésünkkel tönkretesszük nyugalmunkat.
Íme ez a sorsa, aki nem Istenben bízik, és Isten féltékenyen őrzött titkát meg meri sérteni.

Kik vagyunk mi? Milyen jogon kérdezzük: miért teszed ezt velünk?
Ő az Úr! Ez elég. Ő az Úr, mindent megtehet, ami jónak látszik az Ő szemében. Mindig Ő az Úr, mi pedig teremtményei.

Sokan kérdezik, a jók miért szenvednek?
Már a jósággal is baj van. Ki meri saját magát oly tökéletesnek mondani, hogy Istennel szemben: - semmi kivetnivaló, vagy javításra méltó ne legyen benne?
Mert hol van ott a jóság, ha fennakad Isten rendelkezésein, azokat rosszaknak és igazságtalannak tartja?
Öleljük át habozás nélkül, amit Isten keze nyújt.

Aki igazán hisz és szereti Őt, békésen elfogad mindent a kezéből.
Ott van gondviselése minden keresztünk mellett, életünk minden nehézségében.

Aki csak a földi jólét, egészség, hatalom, szerencse után eped, az csak a szájával mondja a Hiszekegy végén:
- "hiszem az örök életet"... Valójában nem kell neki, nem kívánkozik oda.
Pedig nincs nagy választék: vagy Ég, vagy a Pokol.
A földi lét szinte nincs, annyira röpke pillanat.
Egy - egy emberi, földi élet valóságos műremek. Ennek az alkotásnak csak a halál percében van vége, addig vési, faragja Isten az embert.
Többek között az ember "megtapasztalja tehetetlenségét, végességét, saját határait".
Bizony ez egy hatalmas, nagy küzdelem.
sorelválaszto
De ugyan miért kapnánk égi koronát, ha semmit nem teljesítenénk?
Hogyan lehetne akkor reményünk telve halhatatlansággal?
Gondoljunk arra, amint meg van írva:
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek" (1Kor 2,9).  

Biztos, hogy aki már átért a túlsó partra, és visszanéz befejezett életútjára, azt mondja: - Köszönöm Istenem! Bocsáss meg, ha közben nem értettem ezt - azt, de hát parányi ember vagyok.
  
Meg kellene próbálnunk, hogy már földi életünkben is lenne erőnk a megpróbáltatások között, betegségben, a kórházi ágyon, a gyászban is: - igaz, hogy könnytől csillogó szemmel, elrebegni egy - egy köszönöm...sóhajtást...
Angyal gif
Megyek, szíveket keresni

Az elmúlt napokban nagyon beteg voltam.
Szinte kibírhatatlan fájdalmakkal küszködtem, egy korábbi súlyos autóbaleset visszatérő szenvedésével.

Egyik éjszakai virrasztásom alkalmával az Úr állt mellettem az áhítatos csendben.
Megszólított: - "Béke veled! - Most elmegyek, szíveket keresni!"
Amint éreztem Szent jelenlétének távolodását, utána szóltam zokogó hangon:
- "Hová mégy édes Jézusom?"
- "Csak megyek, szíveket keresni!"...
S ekkor megérezhettem, hogy az Ő örök gondolata: - Szíveket keresni...

ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!

Visegrád, 2013. október 27.

                               Sok szeretettel és üdvözlettel:
                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

                                   
LELKI PRÓBÁIMBAN - Református ének - Dalszöveg

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem.
Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

Ha e világ bája engem hívogat,
Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
Szemem elé állítsd szenvedésidet,
Vérrel koronázott, szent keresztedet.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.

Ha halálra válik testem egykoron:
Ragyogjon fel lelked e hitvány poron;
Ama végső harcon rád bízom magam:
Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

szöveg: Montgomery Jakab 1771-1854
dallam: Ősi ír dallam
fordítás: Csomasz Tóth Kálmán
Angyal gif2013. október 20., vasárnap

SZERELEM - SZERETET LÉLEKBŐL FAKADÓ HANGJAMagam előtt látom szeretett Nagymamám ajkáról felhangzó sóhajt, és szinte fülemmel hallom, a legkedvesebb szerelmes énekét.
Képzelhetitek ámulatomat, ahogyan már csak a legkisebb élő gyermeke Kereszt Anyukám énekli szívszorító - érzelmes hangján.
Könnyes szemmel, nyitott lélekkel, összeszoruló szívvel emlékezem, szép, kedves, dolgos Nagymamámról.
Hat gyermeke született.
Az első kislányát, Kiss Ilonkát kisgyermek korában, "torokgyíkban" elveszítették.
Albert nevű fia, soha nem tért vissza a háborúból, ismeretlen helyen halt meg.
Zoltán ugyan hazatért betegen a frontról, de nemsokkal utána tífuszban meghalt.
Nagybátyám, Édesanyám, Kereszt Anyukám, és Nagyapa túlélték a háborút.

Mindezek ellenére sohasem fordult Isten ellen Nagymamám.
Csodálatos módon bizonyítva Isten szeretetének, és kegyelmének egyetemességét az életével.
Nem igazán értettem, hogyan születhetett meg Jézus Krisztus valósága, nap mint nap a nehéz sorsában.
Értetlenül hallgattam, hogy akik Istenhez tartoznak azoknál ez így van, és nemcsak egy "angyali üdvözlet" létezik.
Nagymamám készen állt, hogy bármi legyen is a terve Istennek az életével, "Isten ajándékait" a "fülembe súgja".
Ennyiből állt az én hitéletem - de mégis biztos alapot adott számomra a későbbiekben.
Erre az alapra csak a 2003. esztendejében történt borzalmas autóbaleset után kezdtem "építeni".
2004. évében "újjászülettem", és 2005-2010. időszakában végeztem el a teológiát, hittudományi karon, és missziói szakirányon.

Krisztusban gyökerezhet az életünk azáltal, hogy mások segítenek érett keresztyéné válnunk.
Hitünk által reményt nyújthatunk a kétségbeesetteknek, vigaszt és nyugalmat adhatunk a betegeknek, bátoríthatjuk az egyedül élőket... 

Kedves Barátaim! Kedves Látogatóim!
Nagymamám éneke nagyon régi, így csak a szövegének üzenetét, lelkiségét adhatom át számotokra.
A gyertyák égjenek minden Nagymamának, Édesanyának, és a már eltávozott Szeretteinknek.
Angyal gif
  
Ne hitegesd...     
Ne hitegesd, ne csalogasd az én szívem meghalt,
Nem tud az már szerelemről, boldogságról több dalt.
A te árva megtört szíved, későn dobbant értem,
Pedig-pedig valamikor, csak egy csókot kértem.

Elkerülsz mert szegény vagyok, azt beszéled másnak,
Szóba nem állsz olyanokkal, kik dolgozni járnak.
Neked olyan kislány nem kell, kit gyötör a munka,
Azt gondoltad kinek keze, a Lelke is durva.

Elkerülsz mert szegény vagyok, mindenkinél jobban,
Nálamnál hűbb, igazabb szív érted sose dobbant.
Szerettelek, becéztelek, mint kényes virágot,
Most pedig csak siratgatlak, mint egy régi álmot.

Azt gondoltad a kunyhóban nem tudsz boldog lenni,
Azt gondoltad aki szegény, nem tud az szeretni.
Pedig az a Nagy Úr Isten, nem tekintett rangot,
Szívet nemcsak gazdagoknak, szegénynek is adott.

Pedig az a Nagy Úr Isten, nem tekintett rangot,
Szívet nemcsak gazdagoknak, szegénynek is adott.

A szeretet a kereszténység legfőbb értéke...

Mert Isten maga a szeretet.
Ezért küldte el a menny dicsőségéből egyszülött Fiát, hogy emberi formát felvéve a szeretetet hirdesse az emberiségnek.
A karácsony ünnepét, a szeretet ünnepének kellene tekinteni az egész világon.
Mert Isten nagy szeretetéből elküldte Fiát e világba, hogy a világ üdvözüljön Ő általa.
Egyedül az Úr Jézus: az Út, az Igazság, és az Élet...

Egyetlen Út vezet az Atyához, az Úr Jézus Krisztus.
Sem a gyülekezethez tartozás, sem a vallási hagyományok követése, sem a jó cselekedetek, sem a tökéletes életvitel nem vezet az Atyához.
A testi halállal nem ér véget az életünk...

Sok ember azt hiszi, hogy a test halálával mindenek vége.
Megszűnik az élet, és a test elporlik.
Ezáltal, az emberek már csak emlékezetünkben élnek, hogy jó ember, vagy rossz ember volt.
Isten azonban nem így rendelte el.
A Biblia írja, hogy ugyan a test visszatér a földbe, de a lélek visszatér Istenhez.
Isten adta az életet, és lelki, szellemi testben tovább élünk.
De nem mindegy milyen helyen.
Ma a kegyelmi időket éljük...

A választás mindig saját magunkon áll. 
Ne hallgass a világ ámítására, amely a Sátán szellemiségét képviseli.
Hallgass Isten üzenetére amely a Bibliában le van írva:
"Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.  
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik"
(Márk 16, 15-16).

Azért küldte el Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy átmenjél a halálból az életbe, amely csak az Atya Isten Fiában van.
Akié a Fiú, azé az Élet.
Mert a tanítványoknak "Jézus így válaszolt:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6).
Ne tétováz válaszd inkább az életet, és nem a halált...

Térj meg, keresztelkedj meg a Jézus Krisztus nevére, és megkapod a Szentlélek ajándékait.
Mindent megtudhatsz Istenről, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Ez mind meg van írva a Szentírásban, amely az Istennek Evangéliuma.
A Biblia örömhírt, örömüzenetet jelent minden hitre jutott ember számára.

"Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán" (2Kor 4,5-6). 

MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!

Visegrád, 2013. október.20


                 Sok szeretettel és üdvözlettel:

                 Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius