2013. január 29., kedd

A SZERETET AZ EGO OLDÓSZEREGalambok

"Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz helye és ideje Istenben van." /Pilinszky János/

A szeretet ABC ...

A. Alkalmazkodás
Á. Álmok
B. Becsület
C. Céltudatosság
Cs. Csend
D. Derű
E. Egységtudat
É. Élővilág tisztelete
F. Felelősség
G. Gondtalanság
Gy. Gyöngédség
H. Hála
I. Intuíció
Í. Ígéret földje
J. Jóság
K. Kitartás
L. Lelki egyensúly
M. Megbocsátás
N. Nevelés
Ny. Nyugalom
O. Oltalom
Ó. Óhaj
Ö. Öröm
Ő. Őszinteség
P. Pillanat szépsége
R. Ragyogás
S. Segítségnyújtás
Sz. Szenvedély
T. Tiszta szándék
U. Udvariasság
Ú. Új helyzetek
Ü. Üdvösség
Ú. Úr
V. Vidámság
Z. Zene
Zs. Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...!
Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak Rád, és környezetedre...!
Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

"Nem a nő vagy a férfi a lényeg, hanem a szeretet. Mindenben, amit szeretsz: Istent szereted. A szeretet az ego oldószere; a szeretet a legtermészetesebb forrás az isteni felé, és bármely irányból megtörténhet. Az alapvető kulcs: engedj a másiknak szabad utat, engedd be a szívedbe, a tudatodba, lelked legmélyébe." /Osho/

vegyes_35
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe

Nem! Senki ne hivatkozzon arra, hogy alig van ideje! 
Alig van ideje magára, gyermekére, házastársára, szüleire, barátaira, ismerőseire, embertársára! 
Túl sok a munkája, az elfoglaltsága! 
Mikor is beszélgettek egy jót, olvastak, írtak levelet szeretteiknek, meséltek jóízűen, játszottak vidáman, felszabadultan...?
Esetleg mondjuk például, kevesebb televízió nézése helyett...?

Szüleim, Nagyszüleim, Rokonaim tényleg nagyon sokat dolgoztak.
Egyszerűen éltek, hogy a háború után, újrakezdhessék az életüket.
Mégis rengeteg emlékem maradt szeretetükről.
Különösen a Nagymamámmal történő nagy beszélgetésekről, mesélésekről.
Kirándulásokról, rokoni, és baráti családok látogatásairól.
Milyen szerény ünnepeink voltak! Mégis telve volt reménnyel, várakozással.
Jó volt nagyon, összetartozott a család.
Szerettek minket. Ezért születtünk. 
A szeretet időt követel számunkra, a "szórakozások" rovására.
vegyes_211
A szeretet nem szóló, hanem duett: ha az egyiknél eltűnik, elnémul a dal

Mindannyiunknak szüksége van egy kis segítségre, Valakire, aki segít nekünk meghallani az élet zenéjét, hogy emlékeztessen, nem mindig ilyen rossz minden.
Valaki ott van...és az a Valaki meg fog találni téged.
dekoracio_262
Akarjunk szeretni

Ehhez nem kell szabályokat követni. Hanem csak Valakit kell követni - az Úr Jézus Krisztust! 
Sokan elmondhatjuk: - Uram Jézus, igen egyszer eljutott hozzám a hívásod, és én igent mondtam.
Megbocsájtottál, elfogadtál, és megtisztítottál.
Ezáltal, én is kaptam egy fehér ruhát. 
Mégis ha megkérdezné:
- Mondd gyermekem, még mindig fehér a ruhád?
- A föld sara nem fröccsent rá?
- Nincsenek rajta fekete foltok?
Esetleg: - önzés, közömbösség, hiúság, felszínesség, indulat, irigység, harag, hazugság, aggódás, szeretetlenség...?

Nem kellene szégyenkezve lehajtani fejünket, és azt mondanunk: 
- Uram Jézus, bocsáss meg, és kérlek, hogy tisztíts meg újra!
A mennyország kapujában nem a keresztlevelünket kérik, hanem azt nézik mi van a lelkünkkel.

vegyes_324
Tisztíts meg Uram, hogy így válaszolj egykor


"Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében" (Jel 7,14).
Ne légy önző a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy mások is egyenek.


Gyengék vagyunk? Elbukunk? Rosszul szeretünk?
Vagy egyáltalán nincs bennünk szeretet?
Törekedjünk ezért a szeretetre!
Az ego oldószere a szeretet.
vegyes_212
A test mindig magáról beszél


"Boldogtalan vagyok. Nehéz az élet. Mindjárt megbolondulok. Örökké csalódok. Neki bezzeg megvan, amit én szeretnék. Ez engem idegesít......."


De a Lélek gyümölcse Krisztus - központú, és más emberekre irányuló.

Megfigyelhetjük, hogy az Igében a gyümölcs szó egyes számban van, pedig Pál apostol kilenc különböző fajtáját sorolja fel.

"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22).

disz_172
A SZERETET DICSÉRETE
Szeretethimnusz

A szeretet
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
.................
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
.................
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (1 Kor 13).
vegyes_154
Törekedjünk a szeretetre

A szeretet képes összekötni, a beteg összetört személyiségének darabjait egy egységgé.
A pszichiáter, ha ismeri is a szeretet gyógyító erejét, nem tudja előidézni, vagy receptre felírni azt.

Jézus Krisztus volt az, Aki pszichológiájában a szeretetre alapított élet magyarázatát megadta.
Ennek az életnek az elnyeréséhez az utat is megmutatta.
Szerinte az Isten szeretete szükséges ahhoz, hogy az emberi életet egységben láthassuk.
És ez természetesen nemcsak Istennek irántunk való szeretete.
Hanem a mi Őiránta, és a felebarátaink iránt érzett szeretetünk is.
Ezért állapítják meg többen is, hogy a vallás többet tud nyújtani, mint a pszichoterápia.
Mert a szeretetnek ilyen helyet biztosít az életünkben.
Törekedjünk ezért a szeretetre!

Váltsuk, váltsd valóra, amit Jézus mondott:
"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást" (Jn 13,34-35).
Angyal gif


Visegrád, 2013. január 29.

                                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

2013. január 17., csütörtök

ÖRÖMTELI BIZTONSÁG - MAGVETÉS


Add tovább! 
"Az aranyszabály: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták" (Mt 7,12).

Add tovább!
Rád bízom, Uram magam, Óh fogadj el engemet.
Vágyaim, minden utam, Hadd adjam át Teneked.

Kősziklaváram légy Te nekem, Szívem erős, ha Te fogod a kezem.
Szívem erős Benned, és nem fél, Kőszikraváram Te legyél.

Kezedre bízom magam, Tevéled szégyen nem ér.
Csalódás nem éri azt, aki Tebenned remél.

Kősziklaváram légy Te nekem.......(evangéliumi ének)

Add tovább!
"Az irgalmas samaritánus: "Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az aki irgalmas volt hozzá." Jézus ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj" (Lk 10,33-37).
  
Add tovább!
"Jézus megjelenik tanítványainak: "Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak" (Jn 20,19-23).

Add tovább!
"Az özvegyasszony két fillérje: "Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag ember sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát" (Mt 12,41-44).

Add tovább!
"Jézus az imádság meghallgatását ígéri: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen" Jn 16,24).
  
Add tovább!
"Az okosak fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké" (Dán 12,3).

Milyen nagyszerű ígéret ez, amelyet csak az Úr Jézus adhat meg nekünk.
Vajon értelmes értelmes életet élünk?
Milyen csodálatos dolog az, ha valaki lelkeket tud megnyerni, felülemelkedve a világon.

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd és is megtagadom mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32-33). Ezt ígéri nekünk az Úr Jézus Krisztus.

Milyen csodálatos örömteli  biztonságban van, a felülről újjászületett zarándok. 
Mennyivel jobb ez minden világi dicsőségnél.
Összekötő kapocsként szeretettel fordulni társaink felé, az Isten által megadott tiszta élet ajándékát megmutatva.

Sorelválasztó
Add tovább!
"A léleknek magába kell szívnia, át kell hasonítania egy másik lélek érzelmeit, hogy aztán még dúsabban viszonozhassa azokat.
E szép emberi tünemény nélkül nincs élet a szívben, s a szív, levegő híján, kínlódva pusztul el" (Honoré de Balzac).

gyerekeksorelválasztó
Add tovább!
Kedves Látogatóim!
Az Úr Jézus a féltő szeretet hangján szólongat Bennünket.
Felismerjük Benne, a megmentőnket?
Vagy minket is meg fog siratni? (Lk 12,41-44)

"...hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!" (Mt 23,37)
Ez a féltő szeretet hangja. A hasonlat csodálatos.
A tyúkanyó veszélyt jelző hívására, a kiscsibéi hozzá futnak, és védelmet találnak a szárnyai alatt.

És, mi emberek? Ugyan: - mennek a dolgaink, nincs semmi komolyabb baj, süt a nap, béke van, meg amúgy is ráérünk, majd...majd...
A veszély annál nagyobb, minél kevésbé látszik, mivel az ember nem lát előre.
Csakis egyedül Isten tudja, tudhatja, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a jövő.
Figyeljünk szavára, amíg nem késő!

A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.Angyal gifVisegrád, 2013. január 17.

                                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


2013. január 1., kedd

AMIKOR A NAP FELJÖNGömb dísz


"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).
A fényt hozzuk, nemcsak a fenti dal, hanem te, én, ő, mi, ti, ők,  - mindenki - akiben  Isten Szeretete van. Függetlenül attól, hogy magyar-e az illető vagy sem. Nekem ez jön le ebből a dalból.


Sorelválasztó


Amikor a nap feljön

Amikor a nap feljön, az Úristen mosolygását látom (...) és az Úr mosolyát látom akkor is, amikor a nap lemegyen. 
Az Úr mosolygását látom a holdon is, s szemének derűs csillogását minden kicsi csillagban. 
Az ég kékségében az örökös tisztaság szent törvényét látom, s a tovaszálló gondoskodó szeretetet, mely éltet bennünket tisztító esőkkel. 
A szélben az Ő szent leheletét érzem, mely naponta tisztára mossa a lelkemet a szenny kísértéseitől. (Vass Albert)


sorelválaszto


Egyedül Isten tudja, hogy mennyi imádságra érkezik épp most meg a válasz, így Karácsony után, és az elkövetkezendő Új Esztendőben.

Az élet sokszor próbára fog tenni bennünket, de ne engedjük, hogy elrabolja hitünket, és a mi énekünket!
Ebben a felgyorsult társadalomban, ne engedjük, hogy elvegye az időnket, a szüleinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, barátainkért, és a magunkért való imádkozástól.
Semmi sem lehet fontosabb számunkra, mint az az idő, amelyet Istennel tölthetünk az Ő érdekükben, valamint saját lelki üdvösségünkért.

 Sorelválasztó

Figyeljünk arra, hogy ma is nagyon sokan irgalomra várnak

A kiszolgáltatottak; - a gyermekek, akik védtelenek a hatalmas felnőttekkel szemben...
Az öregek; - akiket igyekeznek a hozzátartozóik félreállítani...
A fiataljaink; - akik várják az útbaigazítás, és a jövőbe mutatást. Mintaképet, és életcélokat keresnek... 
A munkavállalók; - a félelmeikkel, a megélhetésük miatt...
A szegények; - akik titkolják, hogy mennyit nélkülöznek...
A lelki nyomorultak; - a szomorúak, a gyászolók, a betegek, a csalódottak, a senkiben, és a semmiben nem hívők...


Sorelválasztó

Isten két dologgal méri adományainkat

- a lehetőségeinkkel. hogy mennyink van...
- a motivációnkkal, hogy mi indít az adakozásra...

"Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.
Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek.
Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.
Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked"
(Mt 6,1-4). 

Segíteni kell! 
Anyagilag is, ha csak lehet; - de nincs kibúvó, mert jó szíve és jó szava mindenkinek van, ha olyan!
Gondoljunk arra, hogy Karácsony ünnepének mindig a lelkünkben kell égnie, hiszen az Úr Jézus Krisztusról szól!
Angyal gif

Nézzünk az Úr Jézusra

A körülöttünk lévő világ mindig le akar majd rántani az ő éretlen szintjére. 
Ezzel szemben viszont Isten mindig a legjobbat hozza ki belőlünk, kifejlesztve bennünk az érettséget.

Könnyebben és gyorsabban elérhetjük a közelebbi céljainkat, ha van egy víziónk egy sokkal nagyobb távoli célról.
Istent szeretve minden, az egyszerű, a mindennapi élet legkisebb cselekedete is, vigasztalásunkra szolgál. Érdemet és jutalmat szerez.
A múltunkra való emlékezés, pedig legyen erőforrás a jövőre vonatkozólag! 
Ezért nézzünk a távolba!
Lássuk az út végét, ahová tartunk!
Nézzünk az Úr Jézusra!


Sorelválasztó


A nehézségek elkerülhetetlenek, de feladni nem kötelező

Ha hitben járunk, és nem vagyunk hajlandóak feladni, az Úr Jézus garantálja, hogy nehézségeink nem fogják megakadályozni látásunk beteljesülését.

Amikor látást kérünk Istentől, lehetséges, hogy olyan földre fog helyezni bennünket, ahol több holdnyi területen akadályok rejtik a lehetőségeket.
Olyan helyre, ahol a lehetőségek ott lapulnak mélyen elrejtve a problémák halmai alatt.
Azután a jó Isten visszalép, és figyeli, hogyan fogunk hozzá a nehézségek kezelésének szolgálatához.


Sorelválaszto

A Lélek gyümölcse

A test mindig magáról beszél: "Boldogtalan vagyok. Nehéz az élet. Mindjárt megbolondulok. Örökké csalódok. Neki bezzeg megvan, amit én szeretnék. Ez engem idegesít..."
De a Lélek gyümölcse Krisztus - központú, és más emberekre irányuló.
Megfigyelhetjük, hogy az Igében a gyümölcs szó egyes számban van, pedig Pál apostol kilenc különböző fajtáját sorolja fel.

"A Lélek gyümölcse pedig pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22).

A Szentlélek gyümölcsöt akar teremteni bennünk.
Ezen a fán meg meg tud teremni minden, amire szükségünk lehet az életünk bármely területén.
Ez mind a Szentlélek fáján terem!

"Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az Ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében" (Kol 1,10).


Arany sorelválasztó

Recept az új évre   

* Végy 12 hónapot, tisztítsd meg minden keserűségtől és sóvárságtól, reménytelenségtől és félelemtől, vágd a hónapokat 30 vagy 31 napra úgy, hogy egész évre jusson!

* Minden napot készíts egy rész munkából, két rész jókedvből és humorból!

* Tégy hozzá három púpozott evőkanál reménységet, egy teáskanál tűrést, csipetnyi öniróniát és egy kevés tapintatot!

* Ezt az egészet öntsd meg gazdagon szeretettel!

* A kész ételt díszítsd egy csokor figyelmességgel, és tálald naponta vidámsággal és egy üdítő teával!.......(Catharina Elisabeth Goethe - Frittman Hajnalka)

Kedves Olvasóim! Kedves Közösség!
BOLDOG, ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
{50}

Virradjon Rád szép nap, köszöntsön Rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az Új Esztendőre.

Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: Higgy, Remélj, Szeress. Hozzon az Új Év örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy Rád kacsint, kicsi kendőjéből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet Neked!

Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldtem hozzád az én Angyalom.
Egy pillanatra kérlek figyelj Reá, mert a nevemben BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN.

Küldök egy lángocskát szívem melegéből, elviszi egy Angyal, ki eljön az Égből.
Füledbe súgja, mit szívemből kívánok: de leírom én is, Boldog Új Évet Kívánok!
Angyal gif

2013. esztendejében, ezer áldás érjen, öröm és szerencse örökké kísérjen!
Bú és bánat Téged elkerüljön.
Gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön! BÚÉK! 

AMIKOR A NAP FELJÖN, AZ ÚJJÁSZÜLETŐ FÉNY ADJON ERŐT, TÜRELMET ÉS BÖLCSESSÉGET A JÖVŐ ESZTENDŐRE!

Visegrád, 2013. január hó 01. napján

                                                                         Nagyon sok szeretettel:
                                                                         Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius