2012. október 1., hétfő

HITVALLÁS


APOSTOLI  HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen.

Keresztyén vagy? Mit ért a Biblia keresztyénségen?

Hiten alapuló személyes kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal.
Ez a személyes kapcsolat pedig követést, vagyis közösséget jelent elsősorban Ővele, és azután a keresztyén testvéreinkkel is.
Érdemes ezen elgondolkozni, mert ez menny vagy pokol, élet vagy halál, menekvés vagy ítélet kérdése.

Ha a kérdésre igennel tudsz válaszolni, nagyon örülök. Azért, hogy az Úr Jézust személyes Megváltódként ismered.

Ezért szabad hinned:"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van"...(Jn 3,36).

Az Úr Jézus mondja:"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt?" (Jn 11,25)

De ha nemmel kell válaszolnod erre a kérdésre, akkor sietve kérünk, hogy fogadd be az Úr Jézust. Hogyan lehetséges ez?
Jöjj Jézus Krisztushoz, és ismerd el, hogy szükséged van Őrá. Szükséged van az Úr Jézusra, hogy megmentsen az eljövendő ítélettől. 

A jelenlegi viharban

A világ jelenlegi helyzete arra enged következtetnünk, hogy borzalmas megrázkódtatásoknak nézünk elébe. Fájdalmasan kell tapasztalnunk, mint üli a Sátán diadalát ezen a Földön.
Sikerült rést ütni Krisztus egyházán, hogy oda befurakodva, azt belülről bomlassza.

A büszke, modern ember racionalista gondolkodása nehezen hajlik meg tények előtt, amelyekre nem talál tudományos magyarázatot.
A hit előfeltétele pedig az alázatosság. Isten csak az alázatosaknak adja kegyelmét.
Ennek a hiánya támasztja a kegyelem számára a legnagyobb akadályt.
Igen, a hit kegyelmi ajándék.

A Föld most olyan, mint a természet vihar előtt.
S olyan is, mint egy tűzhányó, mely ha kirobban; pokoli füstjével, visszahulló hamujával fojtogat, öl, vakít, rengésével romba dönt maga körül mindent.
Ez most a föld borzalmas helyzete.
Forr a gyűlölet krátere.
Gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lelkeket. 

A hit és bizalom

A hit és bizalom nélkül nem gyökeresedhet meg bennünk semmi erény.
Az Úr Jézust a hiten keresztül lehet megismerni.
A kinyilatkoztatás feltárja előttünk Isten dicsőségét, irgalmát, felemel bennünket az örök értékek magaslatára. Amikor majd megérkezünk Hozzá, a Szentlélek erejével, a trónja előtt látni fogjuk annak soha el nem hervadó értékét és szépségét.

"Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" (Jel 21,3-4).

Gondolj csak arra a lehúzó papírra (matrica), mellyel gyermekkorodban úgy szerettél játszani. Meg kellett vizezni, egy kissé megdörzsölni és kis várakozás után előtűnt a szépséges színekben pompázó táj, királyfi, sárkány, vagy más egyéb.
Látom, hogy most rám csodálkozol. - Ez a tanítás egyszerű és gyermeteg.
A semmit sem latolgató gyermekeké a mennyország.
Olyanoké, akik ámulattal hallgatnak és hisznek.
Most nem a tudomány nyelvén szólok Hozzátok. Ez még senkit sem üdvözített! 

Kedves Látogató!

Az olvasás közben kiérezhetjük a sorok között az Úr Jézus hő vágyát, hogy mennyire szeretné, ha minden lélekkel vehetne fel bensőséges kapcsolatot.
Ezt a csodálatos kapcsolatot elérheti mindenki, a világban élő, kísértésekkel és anyagi gondokkal küszködő férfi és nő, ha az Isten szeretete élteti.
Fogadjátok el az én egyszerű gyermeklelketekbe elpalántált  - tanításomat.
Megérthetjük, mi a feladata és hivatása minden embernek a mai apokaliptikus időben: áldozat - imádság - bűnbánat.

Ahogy az Úr Jézus egykor Pétert kérdezte, úgy kérdez ma minket is: "Szeretsz engem?"
Ez a döntő, ezen múlik a dolog. Ha Istent valóban szeretjük, akkor minden jót véghez visz számunkra.

"Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!" (Zsolt 138,8)

Isten áldását és kegyelmét kívánjuk és kérjük az olvasóra, hogy e lelki írás mindenütt fogékony és nagylelkű szívre találjon. Akkor gyarapszik majd az Úr Jézus Krisztusban hívők tábora.

Visegrád, 2012. október 03.

                                                          Szeretettel és üdvözlettel:
                                                          Móritzné Nagy Ilona   teológus-misszionárius 


   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése