2012. augusztus 17., péntek

ANGYALOKKedves Látogató!


Köszönettel tartozom azon Olvasóimnak, akik építő javaslatot tesznek, és ösztönöznek érdeklődő kérdéseikkel! Bizonyos szempontból nem könnyű, az "Angyalokkal" kapcsolatos témáról írnom. Ez olyan kérdés, amelyben őszinte különbözőségek vannak a keresztyének között. Megpróbálok, és igyekszem nem dogmatikus lenni. Egyedül az érdekelt, hogy meglássam, mit is mond a Szentírás az Angyalokról.

Angyalok a spirituális létezés példái

* A héber mal' ákh alapjelentése - ahogy a görög angelosé is - "követ" /küldött/ "hírnök". Nincs külön szó az emberi hírnökre és Isten természetfeletti megbízottjára!

* Az Úr követei is legtöbbször emberalakban jelennek meg. Így láthatóak, - 1Móz 19; Bir 13,3; Lk 24,4; Zsid 13,2; etc.
Szárnyakkal csak egy - két kései leírás ruházza föl őket, - Dn 9,21; Jel 14,6.

Bár az Úr követe Isten teremtménye, de teljhatalmú képviselőjeként Istent reprezentálja (1Móz 18,22; 2Móz 3,2).

* A vele találkozó magával Istennel érzi magát szemközt (Bir 6,22; Bir 13,22).
- Nem alsóbbrendű istenek, hanem teremtmények, ezek között azonban kivételes helyen állnak.
" Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!" (Zsolt 103,20)

* Kései prófétai látomásokban megjelenik az angelus interpres, a "kijelentéseket" magyarázó angyal.
- Láthatjuk Zakariás mellett (Zak 1,9), Dániel mellett (10,11), a Jelenések könyvében (17).

* Dániel könyvének sajátosságai az angelológia terén:
- Egyes angyalok a különböző országok patrónusai (Dn10,13.20-21); nevük itt fejedelem, ami valamilyen rangfokozatot jelent az angyali világban.
- Az arkangyal elnevezés későbbi időkben történik.

Angyalok személynevei

* Mikháél / Mihály Izráel patrónusa, - találkozhatunk vele Dániel könyvében (Dn 10,13: Dn 10,21).
* Gávriél / Gábriel angelus interpres, a "kijelentéseket" magyarázó angyal (Dn 8,16; Dn 9,21).
* Az intertestamentális kori írásokban, illetve a judaizmusban ez folytatódik (Cf. Rafaél, Uriél).

Gábriel arkangyal - nevének jelentése: "Isten az én erősségem""Amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és kerestem az értelmét, egyszer csak elém állt valaki, aki egy férfihoz hasonlított. És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt! Ő odajött, ahol álltam, én pedig megrémültem jöttére, és arcra borultam. Akkor ezt mondta nekem: Értsd meg, emberfia, hogy a végső időkről szól ez a látomás. Amikor hozzám beszélt, ájultan estem a földre; de ő megérintett, és talpra állított. Majd ezt mondta: Én tudtodra adom, hogy mi történik, amikor véget ér a harag. Mert meg van szabva a vége" (Dn 8,15-19).

A szellemi lények valósága

Amikor az angyalok, mint Isten küldöttei belépnek fizikai világunkba, bizonyos típusú fizikai megjelenést kapnak. Mégis, mindig üzenetük vagy cselekedeteik nyernek hangsúlyt. És nagyon ritkán a megjelenésük. Az angyalok a spirituális lények példái.

Isten többféle módot választ arra, hogy belépjen a történelembe, belépjen az életünkbe. Lényegében véve egyszer vagy másszor Isten minden teremtménye által kijelentette magát. Fölhasználta az angyalokat is.

Jézus neve, ami azt jelenti: Velünk az Isten -" Immánuel"

"...íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten" (Mt 1,20-23).

Az inkarnáció azt jelenti, hogy testté válni

Teológiailag ezt annak leírására használjuk, hogy Isten tette meg a kezdeményező, lépést Fiának személyében, és belépett emberi történelmünk kereteibe.
A legelső keresztyének bölcsen úgy tekintették ezt, mint Ézsaiás ígéretének valóra válását (Ézs 7).

A születést Gábriel angyal hirdette meg

Gábriel angyal vitte Jézus születésének ígéretét, Máriának, hogy Jézus emberi anyjává válik. A bejelentés alapja Lukács evangéliumának első része.
"Elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe" (Lk 1,26).
A meghirdetés jelenetében mindig három szereplő van. Ott van Mária, Gábriel angyal és a Szent Lélek. Akit a keresztyén művészetben gyakran galamb jelképez. A galamb szimbólumát alkalmazza a keresztyén festészet a Szent Lélek bemutatására elsősorban azért, mert ezt a leírást kapjuk az Úr Jézus bemerítésekor a Lélekről (Mt 3,13-17).

Isten hangja hallatszott az égből

A Szent Lélek galambként szállt alá Jézus bemerítkezésekor, és Isten hangja hallatszott az égből. Az égből jövő hang két Ószövetségi fejezetet olvasztott egybe. "Az én fiam vagy!" (Zsolt 2,7) abból való, amelyben a királynak nagy tisztességet adnak. "Akiben gyönyörködöm" (Ézs 42,1) egy prófétai költemény része, amelyben a szolga másokért szenved.

Az égi hang eggyé tette ezt a két ellentétes gondolatot. "És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Mt 3,17).
Ezekben az Úr Jézus elismerte, hogy Ő lesz a felmagasztalt Fiú a szolgálat, és a szenvedés által. Jézus Krisztust a feladatának értelmezése, és a feladatra való odaszenteltsége, amely a bemerítkezésnél kezdődött, valójában a kereszthez vezette Őt.

Amikor az Úr Jézus visszatért Istenhez, elküldte a Szent Lelket

A Szent Lélek tesz képessé minket arra, hogy Jézus jelenlétének mindenütt tudatában legyünk. A Szent Lélek a legteljesebb példája Isten különleges és általános jelenlétének.

Az angyalok Isten segítőtársai

Nem tudjuk, hogy Isten mikor teremtette az angyalokat. A Jób könyvében való utalás azt mondja, hogy a hajnalcsillagok együtt énekeltek a teremtéskor. Jób könyve úgy utal az angyalokra, mint Isten fiaira. Ez a meghatározás megerősíti azt az elgondolást, hogy minden, akár a teremtett világban, akár az örökkévaló dimenzióban, Istentől függ létezésére nézve. Az angyalok, mint ahogy nevükből arra következtethetünk, Isten küldöttei az Ószövetség szerint.

Az Úr Jézus életében és szolgálatában angyalok hirdették meg születését, erősítették Őt kísértésekor. Készek voltak segíteni Krisztusnak halálakor és meghirdették feltámadását.

Az angyalok jelenléte biztosít minket Isten örökkévaló dimenziója teljességéről és gazdagságáról. A menny nem magányos, elhagyatott hely. Isten teremtett világa teljesebb annál, mint amit az ember szeme láthat.

A keresztyén közösség olyan szavakkal írta meg zenéinek némelyikét, amelyeket az angyalok mondanak a Szentírásban. Az angyalok Isten segítőtársai a vonalak meghúzásában. Jó ezt énekelni:

Minden lény dicsérje Őt itt lent,
Égiek, dicsérjétek Istent;
Az Atyát, Fiút és Szent Lelket.


Visegrád, 2012. augusztus 17.
                                                                          Üdvözlettel és szeretettel:
                                                                          Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése