2013. május 14., kedd

BÉKESSÉG NÉKTEK-Peace be with youJézus megjelenik tanítványainak

"Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:
"Békesség néktek!"
És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.
Jézus erre ismét ezt mondta nekik:
"Békesség néktek!" Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."
Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta:
"Vegyetek Szentlelket!
Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak" (Jn 20,19-23).
A feltámadt Úr Jézus Krisztus megjelenései közül tizenegy esetet örökített meg az Újszövetség:

- A magdalai Máriának (Mk 16,9: Jn 20,11-18)
- A két Máriának (Mt 28,9-10)
- Péternek (Lk 24,34: 1Kor 15,5)
- A két emmausi tanítványnak (Mk 16,12: Lk 24,13-32)
- Az apostoloknak (Tamás kivételével) és más egybegyűlteknek (Lk 24,36-43: Jn 20,19-23)
- A tanítványoknak, közöttük Tamásnak is (Jn 20,24-29)
- A misszióparancs kiadásakor (Mt 28,16-20)
- Hét tanítványnak (Jn 21,1-14)
- Több mint ötszáz hívőnek (1Kor 15,6)
- Jakabnak (1Kor 15.7)
- A mennybemenetele alkalmából tanítványainak (ApCsel 1,1-9)

Az Úr Jézus tanítványait, és bennünket is a küldetés teljesítésének szolgálatára biztat.
Békesség néktek

Húsvét reggelen feltámadt az Úr Jézus Krisztus.
Legyőzte a halált. Él...él...él...
Megjelenik az Őt szerető asszonyoknak, és a tanítványainak.
Szeretettel, és örömmel köszönti őket:
"Békesség néktek!"
Szinte elképzelhetetlenül:- Ó, mennyire kellett nekik ez a békesség!
Mennyi bánat, milyen sok félelem volt eddig bennük.
És, most újra itt van velük az Úr Jézus.
Örvendeznek ezért a tanítványok, hogy látják, és újra velük van a Megváltó.


Az Úr Jézus a békesség által vezet bennünket

Amikor Isten szól hozzánk, egy mély belső békességgel erősíti meg azt, hogy az üzenet valóban Tőle származik.
Óvakodjunk a hamis békétől!
Amikor az ördög szól, és beszél hozzánk, nem képes békességet adni.
Szintén nem nyerünk békességet, amikor saját fejünk után megyünk, vagy amikor saját eszünkkel akarjuk megoldani a dolgainkat, feladatainkat.
Ezért helyezzük a döntéseinket a békesség mérlegére!
"Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival.
A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség..."
(Róm 8,5-6).
Krisztus békessége uralkodjon a szívünkben

Isten a békessége által vezet bennünket.
Az Ő békessége, olyan mint egy bíró a sportjátékban, aki eldönti, hogy mi van "bent, és mi van "kint".
Nincs békességed valamiben?
Akkor az sajnos "kívül" van.
A békesség az a biztos tudat, hogy a döntéseidet, cselekedeteidet az Isten jóváhagyja.
"Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben" (Kol 3,14-15).
Szent Lelke által itt van ezen a földön is

Az Úr Jézus feltámadt, ez a mi örömünk is, mert Ő él.
Negyven nap múlva kivitte a tanítványait Betániáig:...
"felemelte a kezét, és megáldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe" (Lk 24,50-51).
Az Úr Jézus a mennybemenetele után is a Szent Lelke által, itt van ezen a földön is köztünk, és a nap minden pillanatában velünk van.

ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!
 
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.

A VILÁG MEGVÁLTÓJA

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,
Költötte ránk szerelme kincseit,
Vagy mint a pásztor elveszett után járt,
Elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Júdeából származott,
Hogy Betlehemben jászolágya volt,
Hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
Ím így jött el Ő, a Világ Megváltója.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,
Békéje fénylik Golgota hegyén.
Szíve miért szakadt meg a keresztfán,
Tövisből mért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
Bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
Megterhelt lélek láncait leoldja,
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,
Ha egy szaván a béke lesz az úr,
Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,
Ha minden szívet lénye majd betölt?
De azt tudom, hogy angyalének ujjong,
Megváltott lelkek hangja zengi Őt,
Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:
Végre király Ő, a Világ Megváltója.

Költő: Füle Lajos
Zene: A Keresztút Zenekar Üzenet (Keresztyén közösségi énekek) albumán található ez a dal.
"Miért, hogy Ő, kit angyalének dicsért..."
 


Visegrád, 2013. május 14.


                                            Sok szeretettel és üdvözlettel:

                                   Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése